Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac marec 2022

HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  MAREC 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 258 kontrol z toho:
 • 103 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 129 kontrol
 • RAPEX – 26 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 42
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 24 rozhodnutí a 10 záväzných stanovísk.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HŽPaZ uložená pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v  sume 1000 €.
 3. Oddelením HV bolo uložené 1 opatrenia na mieste podľa zák. č. 355/2007 Z.z. (uzatvorenie prevádzky ZSS) a 2 opatrenia na mieste podľa zák. č. 152/1995 Z.z. (zákaz uvádzania výrobkov na trh) .
 4. Boli prešetrené 4 podozrenia na chorobu z povolania (3 podozrenia na DNJZ a 1 podozrenie na COVID-19).
 5. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 36 vzoriek zo životného prostredia, 5 vzoriek odpadovej vody na detekciu vírusu SARS-CoV-2 a 10 odberov od sentinelových lekárov. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 boli odobraté aj 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 6. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 6126 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 6550 opatrení.
 7. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 18 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 8. Zamestnanci odd. poradne zdravia vykonali v mesiaci február 14 AG odberov, z ktorých 2 boli vyhodnotené ako pozitívne a 12 bolo negatívnych.

 

V mesiaci marec boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

10.3.2022 – 28. a 29. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 • 28/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 29/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA 

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2022 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 6036 ochorení (PCR + Ag). 

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 

COVID -19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 4678  ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac marec 2022 bolo  hlásených 3891 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR, z toho  1 ochorenie ako NN na neurologickom oddelení NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.,  10 ochorení ako NN v PN Michalovce, n.o. a  8  úmrtí. 

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 13 prípadov; 1-4 roč. – 71 prípadov; 5-9 roč. -  151 prípadov; 10-14 roč. – 249 prípadov; 15-19 roč. – 219 prípadov; 20-24 roč. – 186 prípadov; 25-34 roč. – 591 prípadov; 35-44 roč. – 734 prípadov; 45-54 roč. – 638 prípadov; 55 – 64 roč. – 579 prípadov;   65+ roč. – 460 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 1908 prípadov; Bajany – 9 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 27 prípadov; Beša – 10 prípadov; Bracovce – 33 prípadov;  Budince – 1 prípad; Budkovce – 36 prípadov; Čečehov – 6 prípadov; Čičarovce – 18 prípadov; Čierne Pole – 7 prípadov; Drahňov – 7 prípadov; Dúbravka – 29 prípadov; Falkušovce – 26 prípadov; Hatalov – 31 prípadov; Hažín – 19 prípadov;  Hnojné – 13 prípadov; Horovce – 38 prípadov; Iňačovce – 20 prípadov; Ižkovce – 2 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 14 prípadov; Jovsa – 48 prípadov; Kačanov -  9 prípadov; Kaluža – 29 prípadov; Kapušianske Kľačany – 16 prípadov;  Klokočov – 19 prípadov; Krásnovce – 36 prípadov; Krišovská Liesková – 15 prípadov; Kusín – 8 prípadov; Lastomír – 34 prípadov; Laškovce – 14 prípadov; Lesné – 23 prípadov; Ložín – 23 prípadov; Lúčky – 21 prípadov; Malčice – 32 prípadov; Malé Raškovce – 5 prípadov; Markovce – 9 prípadov; Maťovské Vojkovce – 8 prípadov; Moravany – 35 prípadov; Nacina Ves – 45 prípadov; Oborín – 12 prípadov;  Oreské – 26 prípadov; Palín – 42 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 40 prípadov; Petrikovce – 2 prípady; Petrovce nad Laborcom – 26 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 34 prípadov; Pozdišovce – 37 prípadov; Ptrukša – 10 prípadov; Pusté Čemerné – 15 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 38 prípadov; Ruská – 11 prípadov; Senné – 9 prípadov; Slavkovce – 10 prípadov; Sliepkovce – 13 prípadov; Staré – 18 prípadov; Strážske – 130 prípadov; Stretava – 28 prípadov; Stretavka – 9 prípadov; Suché – 16 prípadov;  Šamudovce – 9 prípadov; Trhovište – 54 prípadov;  Trnava pri Laborci – 14 prípadov;  Tušice – 27 prípadov; Tušická Nová Ves – 22  prípadov; Veľké Kapušany – 216 prípadov; Veľké Raškovce – 8 prípadov; Veľké Slemence – 5 prípadov; Vinné – 101 prípadov; Vojany – 11 prípadov;  Voľa – 10 prípadov; Vrbnica – 16 prípadov;  Vysoká nad Uhom -  23 prípadov; Zalužice – 55 prípadov; Závadka – 15 prípadov; Žbince – 19 prípadov; Zbudza – 25 prípadov; Zemplínska Široká – 45 prípadov; Zemplínske Kopčany – 7 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Belgicko – 1x

 /5 prípadov/                      Česko -2x

                                          Spojené kráľovstvo - 2x                                                    

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.                                        

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   3891x

  

SOBRANCE: Za mesiac marec 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  787 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR, z toho 2 úmrtia. 

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 5 prípadov; 5-9 roč.  – 19 prípadov;  10-14 roč. – 41 prípadov; 15-19 roč. – 59 prípadov; 20-24 roč. – 51 prípadov; 25-34 roč. – 124 prípadov; 35 – 44 roč. – 143 prípadov; 45–54 roč. – 140 prípadov; 55- 64 roč. – 112 prípadov; 65 + roč. – 92 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 225 prípadovBaškovce – 5 prípadov;  Beňatina – 9 prípadov; Bežovce -  30 prípadov; Blatná Polianka – 4 prípady;  Blatné Remety – 21 prípadov; Blatné Revištia – 6 prípadov; Bunkovce – 5 prípadov; Fekišovce – 9 prípadov; Hlivištia – 20 prípadov; Horňa – 23 prípadov; Husák – 7 prípadov; Inovce – 5 prípadov; Jasenov – 16 prípadov; Jenkovce – 11 prípadov; Kolibabovce – 3 prípady;  Koňuš – 14 prípadov; Koromľa – 7 prípadov;  Krčava – 23 prípadov; Kristy – 5 prípadov; Lekárovce – 15 prípadov; Nižná Rybnica – 4 prípady; Nižné Nemecké – 3 prípady; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 18 prípadov; Petrovce – 12 prípadov; Pinkovce – 3 prípady; Podhoroď – 12 prípadov; Porostov – 8 prípadov; Porúbka – 11 prípadov; Priekopa – 18 prípadov; Remetské Hámre – 15 prípadov; Ruská Bystrá – 3 prípady; Ruskovce – 14 prípadov; Ruský Hrabovec – 19 prípadov; Sejkov – 13 prípadov; Tašuľa – 7 prípadov; Tibava – 22 prípadov; Choňkovce – 19 prípadov; Úbrež – 4 prípady; Veľké Revištia – 17 prípadov; Vojnatina – 15 prípadov; Vyšná Rybnica – 22 prípadov ; Vyšné Nemecké – 10 prípadov; Vyšné Remety – 19 prípadov; Záhor – 35 prípadov.     

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  787x

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo  1358  hlásených   ochorení.

 

MICHALOVCE: Hlásených 1031  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 5 prípadov; 1-4 roč. – 24 prípadov; 5-9 roč. – 27 prípadov; 10-14 roč. – 40 prípadov; 15-19 roč. – 45 prípadov; 20 -24 roč. – 57 prípadov; 25 – 34 roč. – 118 prípadov; 35 – 44 roč. – 151 prípadov; 45 – 54 roč. – 158 prípadov;  55 – 64 roč. – 184 prípadov; 65 + roč. – 222 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce –   488 prípadov; Bajany – 3 prípady; Bánovce nad Ondavou – 4 prípady; Beša – 1 prípad; Bracovce – 3 prípady; Budince – 1 prípad;  Budkovce – 8 prípadov; Čečehov – 10 prípadov;  Čičarovce – 9 prípadov; Čierne Pole – 4 prípady; Drahňov – 8 prípadov; Dúbravka -  10 prípadov; Falkušovce – 7  prípadov; Hatalov – 5 prípadov; Hažín – 8 prípadov; Hnojné – 1 prípad; Horovce – 7 prípadov; Iňačovce – 6 prípadov;  Jastrabie pri Michalovciach – 3 prípady; Jovsa – 9 prípadov;  Kačanov – 6 prípadov; Kaluža – 4 prípady;  Kapušianske Kľačany – 2 prípady; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 6 prípadov; Krišovská Liesková – 6  prípadov; Kusín – 1 prípad; Lastomír – 8 prípadov; Laškovce – 7 prípadov; Lesné – 4 prípady; Ložín – 8 prípadov;  Lúčky – 5 prípadov; Malčice – 3 prípady; Markovce – 6 prípadov; Maťovské Vojkovce – 5 prípadov; Moravany – 10 prípadov; Nacina Ves – 21 prípadov; Oborín – 6 prípadov; Oreské – 12 prípadov; Palín – 9 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 20 prípadov;  Petrovce nad Laborcom – 10 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 3 prípady ; Pozdišovce – 12 prípadov;  Ptrukša – 2 prípady; Pusté Čemerné – 4 prípady; Rakovec nad Ondavou – 8 prípadov; Ruská – 5 prípadov; Senné – 15 prípadov; Slavkovce – 2 prípady; Sliepkovce – 7 prípadov; Staré  - 5 prípadov; Strážske – 26 prípadov; Stretava – 5 prípadov; Stretavka – 2 prípady; Suché – 9 prípadov; Šamudovce – 2 prípady; Trhovište – 13 prípadov; Trnava pri Laborci – 5 prípadov; Tušice – 7 prípadov; Tušická Nová Ves – 5 prípadov; Veľké Kapušany – 53 prípadov; Veľké Raškovce – 4 prípady; Veľké Slemence – 2 prípady; Vinné – 21 prípadov; Vojany – 2 prípady; Voľa – 2 prípady; Vrbnica – 6 prípadov;  Vysoká nad Uhom – 11 prípadov; Zalužice – 6 prípadov; Závadka – 2 prípady; Žbince – 6 prípadov; Zbudza – 7 prípadov; Zemplínska Široká – 16 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.  

Výskyt ochorení: sporadický, rodinnýa epidemický. 

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1x

 /2 prípady/                        Nemecko – 1x 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    1031x       

  

SOBRANCE:  Hlásených 328 ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 1-4 roč. – 7 prípadov; 5-9 roč. – 7 prípadov;  10-14 roč. – 2 prípady; 15- 19 roč. – 13 prípadov; 20-24  roč. -  20 prípadov; 25-34 roč. – 43 prípadov; 35 – 44 roč. – 50 prípadov; 45-54 roč. – 54 prípadov; 55-64 roč. – 57 prípadov; 65 + roč. – 75 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 104 prípadov; Beňatina – 7 prípadov; Bežovce -  8 prípadov; Blatná Polianka – 2 prípady;  Blatné Remety – 11 prípadov; Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 6 prípadov; Fekišovce – 1 prípad;  Hlivištia – 6 prípadov; Horňa – 5 prípadov; Husák – 2 prípady; Inovce – 3 prípady; Jasenov – 4 prípady; Jenkovce – 4 prípady;  Kolibabovce – 4 prípady; Koňuš – 6 prípadov; Koromľa – 4 prípady;  Krčava – 3 prípady; Kristy – 4 prípady; Lekárovce – 10 prípadov; Nižná Rybnica – 4 prípady; Nižné Nemecké – 4 prípady; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 4 prípady; Petrovce – 1 prípad; Pinkovce – 1 prípad; Podhoroď – 1 prípad; Porostov – 4 prípady; Porúbka – 5 prípadov; Priekopa – 1 prípad; Remetské Hámre – 8 prípadov; Ruská Bystrá – 1 prípad; Ruskovce – 6 prípadov; Ruský Hrabovec – 11 prípadov; Sejkov – 1 prípad; Svätuš – 1 prípad; Tašuľa – 8 prípadov; Tibava – 9 prípadov; Choňkovce – 5 prípadov; Úbrež – 18 prípadov; Veľké Revištia – 1 prípad; Vojnatina – 5 prípadov; Vyšná Rybnica – 2 prípady; Vyšné Nemecké – 5 prípadov; Vyšné Remety – 12 prípadov; Záhor – 14 prípadov.     

Výskyt ochorení:  sporadický, rodinný a epidemický.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 328x 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásené boli 3 ochorenia na Salmonellovú enteritídu,                   4 kampylobakteriálne enteritídy, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitida,                          6 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 5 hlásených ako NN),                              6 Rotavírusových enteritidíd (z toho 1 hlásené ako NN), 1 akútna gastroenteropatia zapríčinené vírusom Norwalk
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 45 NN, z toho 21 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 rotavírusová enteritída , 5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile5 septikémií vyvolaných inými gramnegatívnymi organizmami, 1 zápal pľúc vyvolaný nešp. mikroorganizmom, 1 dekubitálny vred – preležanina, 6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 1 COVID -19 potvrdený PCR), 24 v PN Michalovce, n.o(10 COVID-19 potvrdený PCR, 14 COVID-19 potvrdený antigénovým testom)
 3. 1 úmrtím: hlásené 1 úmrtie na septikémiu vyvolanú inými gramnegatívnymi organizmami
 4. Výskytom dermatofytózy: hlásené 1 ochorenie na Tinea barbae a tinea capitis
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy, PPCH
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 6599 ARO, z toho 831 CHPO a 159 komplikácií

 

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 4878 ochorení, z toho 539 CHPO, komplikácie – 138

V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce v mesiaci   marec 2022 bolo  odobratých a expedovaných do virologického laboratória RÚVZ Košice  10 vzoriek biologického  materiálu 

Za mesiac marec 2022 v okrese Michalovce bol prerušený výchovno - vzdelávací proces  v 2 zariadeniach: MŠ Stretava a MŠ Hatalov.

 

Sobrance  chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 1721 ochorení, z toho 292 CHPO, komplikácie – 21

Za mesiac marec 2022 v okrese Sobrance bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces  v 2 zariadeniach: ZŠ Záhor a MŠ Hlivištia.

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 6126 potvrdených  ohnísk, z toho nepotvrdené.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac marec 2022 eviduje 4 pozitívne  prípady AMO u diviačej zveri – 3x u nájdených uhynutých kusov a 1x u uloveného diviaka bez zmien správania v PZ Biela Hora Michalovce.    
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za marec 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 70 detí (2 s vrodenou chybou, 1x dvojčatá, 1 mŕtvonarodené)

Potraty: 33 ( z toho 18 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 1   

Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy 2