Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac máj 2022

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  MÁJ 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:    

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 433 kontrol z toho:
 • bežný ŠZD+PD – 386 kontrol
 • RAPEX – 46 kontrol
 • 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 168
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 39 rozhodnutí a 7 záväzných stanovísk.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HV a PPL uložená pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v celkovej sume 1200 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 67 vzoriek zo životného prostredia8 vzoriek odpadovej vody, 23 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 402 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 boli odobraté aj 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline.
 4. V mesiaci máj boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako neopodstatnený a 1 bol zamestnancami PPLaT postúpený na prešetrenie RVaPS Michalovce.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 374 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 347 opatrení.
 6. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: Tradičný „Stražčanski jarmok“, konaný v dňoch -28. mája 2022, ktorý bol po hygienickej stránke dobre zabezpečený.
 7. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 25 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 8. HDM boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konalo 5 zotavovacích podujatí „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 134 detí.
 9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 41 klientov, z ktorých 40. mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a u 1 bolo doporučené kontrolné vyšetrenie. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Prednášková činnosť

 Pre žiakov ZŠ:

 • Alkohol a závislosti
 • Školské ovocie
 • Fajčenie
 • Výživa detí

Pre deti MŠ:

 • Becep
 • Zúbky
 • Deti a pohyb
 • Mliečny program, ovocie, zelenina

Pre poslucháčov DSS a Integry:

 • Pohyb a zdravie

 

 1. Dňa 31.5.2022, v rámci Svetového dňa bez tabaku, v čase od 8.00 do 12.00 hod. sa na RÚVZ Michalovce uskutočnil „Deň otvorených dverí“ s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti tabakizmu a jeho zdravotných následkov a poskytnutie informácií

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2022 bola charakterizovaná:   

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 12 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 6 kampylobakteriálnych  enteritíd, 15 Enterocolitídy zapríčinené Clostridium difficile                ( z toho 10 hlásených ako NN), 9 Rotavírusových enteritidíd, 13 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk ( z toho 2 hlásené ako NN )
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 36 NN, z toho 31 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (10 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 1 setikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 1  septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná špecifikovaná saeptikémia, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 2 iné bakteriálne pneumónie, 1  zápal pobrušnice – peritonitis, 2 dekubitálne vredy – preležaniny, 1  cystitída, 1 akútna cystitída, 6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 1 nosič inej infekčnej choroby a 5 v RN Sobrance, n.o. (5 ochorení COVID-19 u pacientov ODCH – RN Sobrance, n.o.)
 3. výskytom PPCH: hlásené 1 ochorenie na primárny genitálny syfilis, 1 latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný, alebo neskorý a 3 gonokokové infekcie dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz
 4. výskytom ochorenia potvrdeným hantavírusom Puumala: 1 ochorenie Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
 5. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19:

 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 272 ochorení.

 

MICHALOVCE: Za mesiac máj 2022 bolo  hlásených 164 prípadov ochorení na COVID-19 a 2  úmrtia. 

Rozdelenie podľa veku:

 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. -  2 prípady; 10-14 roč. – 2 prípady; 15-19 roč. – 6 prípadov; 20-24 roč. – 6 prípadov; 25-34 roč. – 15 prípadov; 35-44 roč. – 21 prípadov; 45-54 roč. – 24 prípadov; 55 – 64 roč. – 29 prípadov;   65+ roč. – 57 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 84 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Bracovce – 2 prípady;   Dúbravka – 3 prípady; Hažín – 3 prípady; Iňačovce – 2 prípady;  Jastrabie pri Michalovciach – 3 prípady; Jovsa – 5 prípadov; Kačanov -  1 prípad; Kaluža – 2 prípady;  Klokočov – 1 prípad; Lastomír – 1 prípad; Ložín – 1 prípad; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 1 prípad; Malé Raškovce –1 prípad; Moravany – 1 prípad; Oborín – 2 prípady; Palín – 1 prípady; Pavlovce nad Uhom – 3 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 3 prípady; Pozdišovce – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou – 2 prípady; Staré – 1 prípad; Strážske – 5 prípadov; Stretava – 1 prípad;  Trhovište – 1 prípad;  Trnava pri Laborci – 2 prípady; Veľké Kapušany – 5 prípadov;  Vinné – 8 prípadov; Vojany – 4 prípady;  Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Zalužice – 2 prípady;  Žbince – 3 prípady; Zbudza – 2 prípady.

   Importované ochorenie: Afrika (Kapverdy⁾ – 2x 

  Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.

                                        

SOBRANCE: Za mesiac máj 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  108 prípadov ochorení na COVID-19,  z toho 5 ako NN na ODCH RN Sobrance, n.o. 

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč.  – 1 prípad;  10-14 roč. – 2 prípady; 15-19 roč. – 2 prípady; 25-34 roč. – 8 prípadov; 35 – 44 roč. – 17 prípadov; 45–54 roč. – 12 prípadov; 55- 64 roč. – 28 prípadov; 65 + roč. – 38 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 46 prípadovBaškovce – 1 prípad;  Bežovce -  7 prípadov;  Hlivištia – 4 prípady; Horňa – 3 prípady; Jasenov – 3 prípady; Jenkovce – 1 prípad; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 8  prípadov; Nižná Rybnica – 2 prípady; Nižné Nemecké – 1 prípad; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 2 prípady; Petrovce – 1 prípad; Porostov – 2 prípady; Porúbka – 1 prípad; Priekopa – 1 prípad; Ruskovce – 1 prípad; Sejkov – 1 prípad;   Svätuš; Tašuľa; Tibava – 3 prípady; Choňkovce – 1 prípad; Úbrež – 1 prípad; Vojnatina – 3 prípady; vyšné Remety – 2 prípady. 

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.   

 1. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 2. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3840 ARO, z toho 497 CHPO a 125 komplikácií

 

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených3091 ochorení, z toho 295 CHPO, komplikácie – 101 

Sobrance  chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 749 ochorení, z toho 202 CHPO, komplikácie – 24

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 374   potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac máj  2022 eviduje 4 pozitívne prípady AMO u diviačej zveri /2x ulovený diviak bez zmien správania a 2x u nájdených kadáverov/ v PZ Javorina Oreské, PZ Divá hus Pavlovce nad Uhom,  Lesy SR Morské oko a PZ Rika Úbrež.
 3. Dňa 25.5.2022 bolo zaslané usmernenie HH SR v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe:
  • NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance
  • NZZ pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance
  • lôžkovým zdravotníckym zariadeniam v okrese Michalovce a Sobrance
  • dermatologickým ambulanciám v okrese Michalovce a Sobrance
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za máj 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 107 detí (1 s vrodenou chybou )

Potraty: 17 ( z toho 14 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 1   

Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy 2