Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac január 2023

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  JANUÁR 2023 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných  
286 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 204 kontrol
-    RAPEX – 81 kontrol
-    1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  102 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 20 rozhodnutí a 6 záväzných stanovísk. 
3.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 31 vzoriek zo životného prostredia, 23 odberov od sentinelových lekárov a 10 vzoriek odpadovej vody.
4.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 218 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 200 opatrení.
5.    V mesiaci január boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety,  z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HV a HŽP vyhodnotený ako neopodstatnený a 1 odstúpený na RVaPS. 
6.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 15 klientov, z ktorých 12 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnil 1 klient, u ktorého bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Od 9.1.2023 do 20.1.2023 bola obsluhovaná linka na odvykanie od fajčenia. Volajúci boli informovaní o možnostiach ako sa odnaučiť fajčiť, prípadne boli oboznámení a doporučení na poradne pre odvykanie od fajčenia v mieste svojho bydliska. Spolu bolo 37 volajúcich. Po ukončení linky bola odovzdaná na RÚVZ Humenné.    
Prednášková činnosť
Pre žiakov ZŠ:
•    Výživa detí – 6. roč.
•    Fajčenie – 3.,4. roč.
•    Prevencia onkologických ochorení – krčok maternice, prsník – 9. roč.
Pre študentov SZŠ:
•    Fetálny alkoholový syndróm – 2. roč.
Pre seniorov:
•    KVCH
•    Prevencia onkologických ochorení – krčok maternice, prsník
•    Prevencia onkologických ochorení – hrubé črevo

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2023 bola charakterizovaná:   

  • výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 5 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 1 infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli, 6 kampylobakteriálnych  enteritíd, 3 Enteritídy zapríčinené Yersina enterocolitica, 9 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 1 Rotavírusová enteritidída, 6 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk (z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 5 adenovírusových enteritíd. 
  • výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 35 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 akútne gastroenteritídy zapríčinené vírusom Norwalk, 1 iná sepsa, bližšie určená, 7 zápalov žíl – Trombóza, flebitída a tromboflebitída, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 1 zápal pľúc zapríčinený stafylokokom, 3 bližšie neurčené pneumónie, 3 Cystitídy, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 zápalová choroba prostaty, 1 iná špecifikovaná infekcia typická pre perinatálnu periódu, 2 rozpady operačnej rany, nezatriedené inde,  7 ochorení na  COVID-19) a 6 NN v RN Sobrance, n.o (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile,  5 ochorení na COVID – 19).
  • výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 123 ochorení.

MICHALOVCE:
Za mesiac január 2023 bolo hlásených 95 prípadov pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 87,54/100 000), z toho 7 ako NN NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.

Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
15-19 r. – 4; 20-24 r. – 3; 25-34 r. – 6; 35-44 r. – 7; 45-54 r. – 8; 55-64 r.- 18; 65+ r. – 49.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 49 prípadov (chor. 285,20/100,00).
Výskyt podľa obcí:
Budkovce –1; Čierne Pole – 1; Hažín – 1; Jovsa – 1; Kaluža – 1; Klokočov – 1; Krásnovce – 3; Lastomír – 1; Laškovce – 1; Michalovce – 54; Moravany – 2; Nacina Ves – 3; Pavlovce nad Uhom – 2; Petrovce nad Laborcom – 1; Pozdišovce – 1; Senné – 1; Sliepkovce – 1; Strážske – 1; Stretava – 2; Trhovište – 1; Tušice – 1; Veľké Kapušany – 4; Veľké Raškovce – 1; Vinné – 4; Zalužice – 2; Závadka – 1; Zbudza – 1; Zemplínska Široká – 1. Charakter výskytu: sporadický, rodinný.

SOBRANCE: 
Za mesiac január 2023 bolo hlásených 28 prípadov pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 125,13/100 000), z toho 4 ako NN  - Interné oddelenie RN Sobrance, n.o. a 1 NN – Liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH ONS) - RN Sobrance, n.o.
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
25-34 r. – 2; 35-44 r. – 1; 45-54 r. – 4; 55-64 r.- 7; 65+ r. – 14.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 14 prípadov (chor. 371,16/100,00).
Výskyt podľa obcí:
Baškovce – 2; Husák – 1; Jenkovce – 2; Kristy – 3; Podhoroď – 1; Remetské Hámre – 2; Sobrance – 16; Tibava – 1. 
Charakter výskytu: sporadický, rodinný, epidemický - (RN Sobrance).
Charakter výskytu: sporadický, rodinný a epidemický.
 

  • výskytom PPCH: 1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz a 1 Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
  • výskytom Tuberkulózy: 2 ochorenia na tuberkulózu pľúc potvrdenú len kultivačne 
  • nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy  
  • výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 5516 ARO, z toho 975 CHPO a 90 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 4606 ARO,  z toho 817  CHPO a 54 komplikácií
Sobrance:   hlásených  910  ARO, z toho 158  CHPO a 36  komplikácii

Za mesiac január 2023 bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces:
MŠ – 2 (MŠ Moravany, MŠ Markovce)

Za mesiac január 2023 bolo  sentinelovými  lekármi vykonaných 24 odberov biologického materiálu (výter hrdlo + nos) do odberového média, z toho boli pozitívne potvrdené 2 prípady vírusu chrípky A. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 98 detí (2 s vrodenou vývojovou chybou, 1x dvojčatá, 1 mŕtvonarodené ) 
Potraty: 25 (z toho 9 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 1    
Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy 2