Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac január 2022

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci JANUÁR 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1208 kontrol z toho:
 • 838 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 92 kontrol
 • e-karanténa – 222 kontrol
 • RAPEX – 56 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 39
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 15 rozhodnutí a 8 záväzných stanovísk
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím v sume 200 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 25 vzoriek zo životného prostredia a 5 odberov od sentinelových lekárov.
 2. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 3438 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 3520 opatrení.
 3. V mesiaci január boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako neopodstatnený a 1 bol odstúpený na HaCP, Štefánikova 10, Sobrance.
 4. Zástupkyňa regionálnej hygieničky RÚVZ Michalovce poskytla dňa 01.2022 informácie pre ZOZNAM.SK na tému „Aktuálna situácia v Meste Veľké Kapušany v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 v rátane školských zariadení.

 

V mesiaci január boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 1.2022 – 1 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 1/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.
 1. 1.2022 – 2 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
 • 2/2022V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 1. 1.2022 – 3., 4., 5. a 6. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 3/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 4/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
 • 5/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 6/2022 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 1. 1.2022 – 7 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 7/2022 V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 1. 1.2022 – 10., 11., 12., 13., 14, a 15. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 10/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 11/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 12/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • 13/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 14/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených
 • 15/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

 II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA 

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2022 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 3438 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 COVID - 19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 2693  ochorení

 MICHALOVCE: Za mesiac január 2022 bolo  hlásených 2693 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR, z toho  4 ochorenia ako NN v PN Michalovce, n.o. a 12 úmrtí.

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 5 prípadov; 1-4 roč. – 57 prípadov; 5-9 roč. -  260 prípadov; 10-14 roč. – 320 prípadov; 15-19 roč. – 294 prípadov; 20-24 roč. – 147 prípadov; 25-34 roč. – 369 prípadov; 35-44 roč. – 514 prípadov; 45-54 roč. – 345 prípadov; 55 – 64 roč. – 213 prípadov;   65+ roč. – 169 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce –  910 prípadov; Bajany – 30 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 24 prípadov; Beša – 9 prípadov; Bracovce – 22 prípadov;  Budince – 6 prípadov; Budkovce – 16 prípadov; Čečehov – 9 prípadov; Čičarovce – 15 prípadov; Čierne Pole – 9 prípadov; Drahňov – 24 prípadov; Dúbravka – 19 prípadov; Falkušovce – 5 prípadov; Hatalov – 10 prípadov; Hažín – 20 prípadov;  Hnojné – 4 prípady; Horovce – 12 prípadov; Iňačovce – 15 prípadov; Ižkovce – 1 prípad;  Jastrabie pri Michalovciach – 2 prípady; Jovsa – 57 prípadov; Kačanov -  2 prípady; Kaluža – 24 prípadov; Kapušianske Kľačany – 40 prípadov;  Klokočov – 18 prípadov; Krásnovce – 20 prípadov; Krišovská Liesková – 41 prípadov; Kusín – 9 prípadov; Lastomír – 21 prípadov; Laškovce – 29 prípadov; Lesné – 2 prípady; Ložín – 14 prípadov; Lúčky – 12 prípadov; Malčice – 3 prípady; Malé Raškovce – 11 prípadov; Markovce – 13 prípadov; Maťovské Vojkovce – 30 prípadov; Moravany – 35 prípadov; Nacina Ves – 40 prípadov; Oborín – 19 prípadov;  Oreské – 5 prípadov; Palín – 28 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 33 prípadov; Petrikovce – 3 prípady; Petrovce nad Laborcom – 20 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 15 prípadov; Pozdišovce – 39 prípadov; Ptrukša – 23 prípadov; Pusté Čemerné – 4 prípady; Rakovec nad Ondavou – 13 prípadov; Ruská – 21 prípadov; Senné – 7 prípadov; Slavkovce – 8 prípadov; Sliepkovce – 12 prípadov; Staré – 19 prípadov; Strážske – 97 prípadov; Stretava – 9 prípadov; Stretavka – 1 prípad; Suché – 6 prípadov;  Šamudovce – 6 prípadov; Trhovište – 41 prípadov;  Trnava pri Laborci – 15 prípadov;  Tušice – 8 prípadov; Tušická Nová Ves – 11  prípadov; Veľké Kapušany – 396 prípadov; Veľké Raškovce – 12 prípadov; Veľké Slemence – 24 prípadov; Vinné – 41 prípadov; Vojany – 27 prípadov;  Voľa – 8 prípadov; Vrbnica – 18 prípadov;  Vysoká nad Uhom -  20 prípadov; Zalužice – 29 prípadov; Závadka – 7 prípadov; Žbince – 35 prípadov; Zbudza – 9 prípadov; Zemplínska Široká – 19 prípadov; Zemplínske Kopčany – 2 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Maďarsko – 1x

 /11 prípadov/  Nemecko – 3x, Spojené kráľovstvo - 3x, Spojené štáty – 2x, Ukrajina - 1x, Bosna a Hercegovina – 1x                                 

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný.

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   2693x

  

SOBRANCE: Za mesiac január 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  410 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR, z toho 2 úmrtia.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 6 prípadov; 5-9 roč.  – 22 prípadov;  10-14 roč. – 32 prípadov; 15-19 roč. – 40 prípadov; 20-24 roč. – 22 prípadov; 25-34 roč. – 72 prípadov; 35 – 44 roč. – 76 prípadov; 45–54 roč. – 56 prípadov; 55- 64 roč. – 44 prípadov; 65 + roč. – 40 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 114 prípadov;  Baškovce – 2 prípady; Beňatina – 5 prípadov; Bežovce – 4 prípady; Blatné Remety – 7 prípadov; Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 3 prípady;  Fekišovce – 9 prípadov; Hlivištia – 9 prípadov; Horňa - 11 prípadov; Husák – 2  prípady;  Inovce – 3 prípady;  Jasenov – 3 prípady; Jenkovce – 3 prípady; Kolibabovce – 3 prípady;  Koňuš – 4 prípady; Koromľa – 6 prípadov; Krčava – 5 prípadov; Kristy – 15 prípadov; Lekárovce – 8 prípadov; Nižná Rybnica – 6 prípadov; Nižné Nemecké – 4 prípady; Orechová – 2 prípady; Ostrov – 1 prípad;  Petrovce – 7 prípadov; Podhoroď – 5 prípadov;  Porostov – 5 prípadov; Porúbka – 20 prípadov; Priekopa – 10 prípadov; Remetské Hámre – 16 prípadov; Ruskovce – 5 prípadov; Ruský Hrabovec – 6 prípadov; Sejkov – 1 prípad;  Tašuľa -5 prípadov;   Tibava – 15 prípadov; Choňkovce – 2 prípady; Úbrež – 13 prípadov; Veľké Revištia – 9 prípadov; Vojnatina – 8 prípad; Vyšná Rybnica – 23 prípadov; Vyšné Nemecké – 2 prípady; Vyšné Remety –21 prípadov; Záhor – 7 prípadov

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný.

Cestovateľská anamnéza: Nemecko – 1x

/1 prípad/                     

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  410x 

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených  335 ochorení.

MICHALOVCE:  Hlásených 294  ochorení potvrdených  antigénovým testom, z toho 6 ako NN na PN Michalovce, n.o 

Rozdelenie podľa veku:

 1-4 roč. – 6 prípadov; 5-9 roč. – 18 prípadov; 10-14 roč. – 17 prípadov; 15-19 roč. – 34 prípadov; 20 -24 roč. – 20 prípadov; 25 – 34 roč. – 32 prípadov; 35 – 44 roč. – 63 prípadov; 45 – 54 roč. – 42 prípadov;  55 – 64 roč. – 39 prípadov; 65 + roč. – 23 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce –   104 prípadov; Bajany – 1 prípad; Beša – 2 prípady; Bracovce – 1 prípad; Budince – 1 prípad;  Budkovce – 2 prípady;  Čičarovce – 3 prípady; Čierne Pole – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad; Hažín – 3 prípady; Jovsa – 1 prípad;  Kaluža – 4 prípady;  Kapušianske Kľačany – 6 prípadov; Klokočov – 2 prípady; Krásnovce – 2 prípady; krišovská Liesková – 4  prípady; Kusín – 1 prípad; Lastomír – 1 prípad; Laškovce – 5 prípad; Lúčky – 1 prípad; Malčice – 1 prípad; Maťovské Vojkovce – 2 prípady; Moravany – 4 prípady; Nacina Ves – 1 prípad; Oborín – 3 prípady; Oreské – 1 prípad; Pavlovce nad Uhom – 2 prípady; Petrovce nad Laborcom – 3 prípady; poruba pod Vihorlatom – 3 prípady ; Ptrukša – 3 prípady; Rakovec nad Ondavou – 2 prípady; Ruská – 3 prípady; Slavkovce – 2 prípady; Sliepkovce – 1 prípad; Staré  - 1 prípad; Strážske – 12 prípadov; Stretava – 3 prípady; Suché – 1 prípad; Šamudovce – 2 prípad; Trhovište – 5 prípadov; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Tušice – 1 prípad; Veľké Kapušany – 58 prípadov; Veľké Raškovce – 2 prípady; veľké Slemence – 6 prípadov; Vinné – 5 prípadov; Vojany – 3 prípady; Vysoká nad Uhom – 7 prípadov; Zalužice – 6 prípadov; Zemplínska Široká – 3 prípady; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný.

Cestovateľská anamnéza: Maďarsko – 1x

 /1 prípad/

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    294x        

SOBRANCE:   Hlásených 41 ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 1-4 roč. – 1 prípad;  10-14 roč. – 1 prípad; 15- 19 roč. – 7 prípadov; 20-24  roč. -  4 prípady; 25-34 roč. – 8 prípadov; 35 – 44 roč. – 6 prípadov; 45-54 roč. – 3 prípady; 55-64 roč. – 8 prípadov; 65 + roč. – 3 prípady.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 14 prípadov Bežovce – 2 prípady;  Blatná Polianka – 1 prípad;  Blatné Remety – 1 prípad; Hlivištia – 1 prípad; Husák – 2 prípady; Inovce – 1 prípad; Jenkovce – 1 prípad; Krčava – 1 prípad; Lekárovce – 2 prípady; Tibava – 3 prípady; Choňkovce – 2 prípady; Úbrež – 1 prípad; Veľké Revištia – 2 prípady; Vyšná Rybnica – 2 prípady ; Vyšné Nemecké – 1 prípad; Vyšné Remety – 3 prípady; Záhor – 1 prípad.    

Výskyt ochorení:  sporadický, rodinný.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 41x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásené boli 4 ochorenia na Salmonellovú enteritídu,                  1 ochorenie na Bacilovú červienku (dyzentéria) – šigelóza, 4 kampylobakteriálne enteritídy,  8 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (hlásené ako NN), 1 Giardióza  /Lamliáza 4 rotavírusové enteritídy a 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk
 2. výskytom PPCH: hlásené 1 ochorenie na primárny genitálny syfilis
 3. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 33 NN, z toho 23 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (8 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile3 rotavírusové enteritídy, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná špecifikovaná pneumónia, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1infekcia v mieste operačného výkonu po výkone nezatriedená inde), 11 v PN Michalovce, n.o(1 salmonelová enteritída, 4 COVID-19 potvrdený PCR, 6 COVID-19 potvrdený antigénovým testom)
 4. výskytom pľúcnej mykobakteriózy: hlásené 1 ochorenie
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2817 ARO, z toho 229 CHPO a 62 komplikácií

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 2129 ochorení, z toho 98 CHPO, komplikácie – 39

V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce mesiac január 2022 boli  odobraté a expedované za do virologického laboratória RÚVZ Košice  odberov biologického  materiálu

Sobrance – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 688 ochorení, z toho 131 CHPO, komplikácie - 23

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac január 2022 eviduje pozitívne  prípady AMO u  diviakov v lokalitách: PZ Biela Hora, PZ Holub Sobrance, PZ Priateľstvo Podhoroď, PZ Erena Beša, PZ Latorica Čičarovce. 
 2. Vzhľadom na enormne narastajúci počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID – 19 a vzhľadom na monitorovanie vybraných indikátorov zvýšenej chorobnosti osôb na COVID – 19 /ARO a CHPO/ bola písomne dňa 12.1.2022  a 28.1.2022 zaslaná žiadosť o spoluprácu:
  • Úrad Košického samosprávneho kraja, odd. zdravotníctva, Košice
  • Riaditeľstvo NsP Š.Kukuru, Špitálska 2, Michalovce
  • NZZ pre deti a dorast a NZZ pre dospelých o okrese Michalovce a Sobrance
  • Lekárske služby prvej pomoci v okrese Michalovce a Sobrance
  • Všetky Domovy sociálnych služieb v okrese Michalovce a Sobrance
  • Pracoviskám s veľkým počtom osôb na jednom pracovisku a pracoviskám s vysokým potenciálom extenzívneho šírenia v okrese Michalovce a Sobrance
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  104 detí (3 s vrodenou chybou, 1x dvojčatá,   1 mŕtvonarodené)

Potraty: 17 ( z toho 8 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 2   

Nová drogová závislosť:  3, z toho tvrdé drogy  2