Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac jún 2022

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  JÚN 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 370 kontrol z toho:
 • bežný ŠZD+PD – 300 kontrol
 • RAPEX – 68 kontrol
 • 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 139
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 39 rozhodnutí a 11záväzných stanovísk.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HDM uložená bloková pokuta v sume 99 € a odd. PPL 4 pokuty rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v celkovej sume 2500 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 89 vzoriek zo životného prostredia8 vzoriek odpadovej vody, 26 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 142 sterov z prostredia.
 4. V mesiaci jún bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. HDM vyhodnotený ako neopodstatnený.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 318 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 268 opatrení.
 6. HDM boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konali 4 zotavovacie podujatia „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 148 detí.
 7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 109 klientov, z ktorých 99 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a 7 bolo odporučených k obvodnému lekárovi. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Prednášková činnosť

Pre študentov stredných škôl:

 • Drogy, alkohol a fajčenia 

 Pre žiakov ZŠ:

 • Príčiny a následky pitia alkoholu u dievčat v tínedžerskom veku
 • Deti a pohyb
 • Drogy, alkohol a fajčenia
 • Životný štýl

Pre deti MŠ:

 • Deti a pohyb

Pre klientov DSS:

 • Zdravá výživa
 • Slnečné žiarenie, pitný režim

 

V mesiaci jún bola Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydaná táto VYHLÁŠKA:

9.6.2022 – 35. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 35/2022 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2022 bola charakterizovaná:    

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 20 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 2 ochorenia na bacilovú červienku/dyzentéria/ - šigelóza, 21 kampylobakteriálnych enteritíd, 7 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 2 hlásené ako NN), 5 Rotavírusových enteritidíd (z toho 1 hlásená ako NN), 11 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk ( z toho 2 hlásené ako NN ), 2 adenovírusové enteritídy (z toho 1 hlásená ako NN)
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 38 NN, z toho 26 NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile1 rotavírusová enteritída, 1 adenovírusová enteritída, 1 setikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 3 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 1 tonsillitis acuta, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, 1 dekubitálny vred – preležanina, 5 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 zápalová choroba mužských genitálií nezatriedená inde, 1 iná zápalová choroba ženských panvových orgánov, 3 infekcie v mieste chirurgického zákroku 12 v PN Michalovce, n.o. (12 ochorení COVID-19 u pacientov PN Michalovce, n.o.)
 3. výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou
 4. výskytom ochorenia potvrdeným hantavírusom Puumala a Hantaan: 1 ochorenie Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
 5. výskytom PPCH: 1 ochorenie na sekundárny syfilis kože a slizníc, 1 nešpecifikovaný včasný syfilis, 1 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz
 6. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 192 ochorení.

 

MICHALOVCE: Za mesiac jún 2022 bolo  hlásených 143 prípadov ochorení na COVID-19, z toho 11 ako NN na PN Michalovce, n.o. 

Rozdelenie podľa veku:

 5-9 roč. -  4 prípady; 10-14 roč. – 1 prípad; 15-19 roč. – 4 prípady; 20-24 roč. – 1 prípad; 25-34 roč. – 15 prípadov; 35-44 roč. – 15 prípadov; 45-54 roč. – 19 prípadov; 55 – 64 roč. – 27 prípadov;   65+ roč. – 57 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 86 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Budkovce – 6 prípadov; Čierne Pole – 1 prípad;  Jovsa – 3 prípady; Kačanov – 1 prípad; Kaluža – 1 prípad; klokočov – 2 prípady; Lastomír – 2 prípady; Lesné – 2 prípady; Malé Raškovce – 2 prípady; Palín – 3 prípady; Petrovce nad Laborcom – 3 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípad; Pozdišovce – 2 prípady; Pusté Čemerné – 1 prípad; Slavkovce – 3 prípady; Staré – 2 prípady; Strážske – 3 prípady; Suché – 1 prípad; Tušice – 1 prípad; Tušická Nová Ves – 3 prípady; Veľké Kapušany – 5 prípadov; Vinné – 3 prípady; vysoká nad Uhom – 1 prípad; Zalužice – 1 prípad; Zbudza – 3 prípady.; 

   Importované ochorenie:   Afrika  /Senegal/– 1x

      /9x/                                 Chorvátsko – 1x

                                             Turecko – 2x

                                             Švajčiarsko – 2x

                                             Grécko – 2x

                                             Cyprus – 1x

 

  Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.

                                   

SOBRANCE: Za mesiac jún 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  49 prípadov ochorení na COVID-19. 

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad;  10-14 roč. – 1 prípad; 25-34 roč. – 4 prípady; 35 – 44 roč. – 7 prípadov; 45–54 roč. – 6 prípadov; 55- 64 roč. – 17 prípadov; 65 + roč. – 13 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 12 prípadov;  Bežovce -  1 prípad; Bunkovce – 4 prípady;   Horňa – 1 prípad; Jasenov – 1 prípad; Jenkovce – 3 prípady; Koňuš – 3 prípady; Koromľa – 1 prípad;  Krčava – 1 prípad; Kristy – 3 prípady; Lekárovce – 5  prípadov;  Orechová – 4 prípady;  Porúbka – 2 prípady; Remetské Hámre – 1 prípad;  Ruskovce – 1 prípad; Tibava – 1 prípad; Choňkovce – 2 prípady;  Veľké Revištia – 1 prípad; Vyšné Remety – 1 prípad; Záhor – 1 prípad; .   

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný 

 1. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy
 2. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3742 ARO, z toho 477 CHPO a 61 komplikácií

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 2922 ochorení, z toho 247 CHPO, komplikácie – 49 

Sobrance  chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 820 ochorení, z toho 230 CHPO, komplikácie – 32

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 317  potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac jún  2022 neeviduje  nákazy zvierat.
 3. V mesiaci jún 2022 bolo zaslané usmernenie HH SR týkajúce sa ochorenia na západonílsku horúčku vyvolanú West Nile vírusom:
  • NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance
  • NZZ pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance
  • Riaditeľstvu NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
  • Riaditeľstvu PN Michalovce, n.o
  • Riaditeľstvu RN Sobrance, n.o.
  • Riaditeľstvu Polikliniky Veľké Kapušany
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za jún 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 92 detí (1 s vrodenou chybou )

Potraty: 22 ( z toho 14 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 4   

Nová drogová závislosť:  4, z toho tvrdé drogy 2