Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac február 2023

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  FEBRUÁR 2023 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 287 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 236 kontrol
-    RAPEX – 49 kontrol
-    2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ a vibrácie).
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  120 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 20 rozhodnutí, 6 záväzných stanovísk a 6 rozhodnutí z vlastného podnetu. 
3.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 37 vzoriek zo životného prostredia, 23 odberov od sentinelových lekárov a  8 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2023 boli odobraté aj 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HVaBP a HDM uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 159 €.
5.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HDM uložené 1 opatrenie na mieste a to zákaz používania surovín po dátume spotreby resp. dát. minimálnej trvanlivosti v školskej jedálni pri MŠ. 
6.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 227 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 207 opatrení.
7.    V mesiaci február boli na RÚVZ Michalovce doručené 3 podnety,  ktoré boli po prešetrení zamestnancami odd. HVaBP a HŽP vyhodnotené ako neopodstatnené. 
8.    Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných       21 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
9.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 32 klientov, z ktorých 27 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 3 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. 
10.    Prednášková činnosť
Pre deti MŠ: 
•    Zúbky
•    Prevencia úrazov, Prvá pomoc


Pre žiakov ZŠ:
•    Školské ovocie a zelenina – 2.,3. roč.
•    Zdravá výživa detí – 2.,4. roč.
Pre študentov SŠ:
•    Prevencia onkologických ochorení – krčok maternice, prsník – 3.,4. roč.
Pre seniorov:
•    KVCH
•    Zdravé starnutie
•    Prevencia onkologických ochorení 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2023 bola charakterizovaná:   

- výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 6 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 1 Bacilová červienka (dyzentéria) – šigelóza,  10 kampylobakteriálnych  enteritíd, 1 Enteritída zapríčinená Yersina enterocolitica, 8 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 5 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 6 Rotavírusových enteritíd, 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy. 
- výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 52 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 3 iné sepsy, bližšie určené, 9 zápalov žíl – Trombóza, flebitída a tromboflebitída, 1 Akútna infekcia HDC na viacerých a nešpecifikovaných miestach, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 bližšie neurčená pneumónia, 2 nešpecifikované akútne infekcie dolných dýchacích ciest, 15 nešpecifikovaných akútnych infekcií dolných dýchacích ciest, 1 nešpecifikovaná infekcia typická pre perinatálnu periódu, 17 ochorení  na  COVID-19), 4 NN v PN Michalovce, n.o. (4 ochorenia na COVID – 19)  a 12 NN v RN Sobrance, n.o (12 ochorení na COVID – 19).
- výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 113 ochorení.

MICHALOVCE:
Za mesiac február 2023 bolo hlásených 80 prípadov pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 73,72/100 000), z toho 17 ako NN NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s..

Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
10-14r. - 2;  25-34 r. – 4; 35-44 r. – 7; 45-54 r. – 10; 55-64 r.- 17; 65+ r. – 40.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 40 prípadov /chor. 232,82/100,00/.
Výskyt podľa obcí:
Čečehov – 1, Hatalov – 3, Hažín – 2, Jovsa – 1, Kaluža – 1, Krásnovce – 4, Laškovce – 1, Malčice – 1, Maťovské Vojkovce – 1, Michalovce – 49, Moravany – 1, Pavlovce nad Uhom – 2, Sliepkovce – 1, Staré – 1, Strážske – 2, Veľké Kapušany – 1, Vinné – 1, Vrbnica – 1, Vysoká nad Uhom – 2, Zalužice – 1, Závadka – 1, Žbince – 1, Zemplínska Široká - 1
Charakter výskytu: sporadický, rodinný.

SOBRANCE: 
Za mesiac február 2023 bolo hlásených 33 prípadov pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 147,47/100 000), z toho 12 ako NN  v 1 zdravotníckom zariadení RN Sobrance, n.o.. Ochorenia sa vyskytli na 2 oddeleniach:  interné oddelenie – 2 prípady, liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH ONS) - RN Sobrance, n.o. – 10 prípadov
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
20-24r. – 1 ; 25-34 r. – 2; 35-44 r. – 5; 45-54 r. – 4; 55-64 r.- 7; 65+ r. – 14.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 14 prípadov (chor. 371,16/100,00).
Výskyt podľa obcí:
Blatná Polianka – 1, Bunkovce – 1, Hlivištia – 1, Nižná Rybnica – 1, Sobrance – 21, Tašuľa – 3, Choňkovce – 2, Veľké Revištia – 2, Vojnatina - 1
Charakter výskytu: sporadický, rodinný, epidemický - (RN Sobrance).
 
- výskytom PPCH: 1 nešpecifikovaný včasný syfilis a 1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz 
- výskytom Tuberkulózy: 1 ochorenie na Akútnu miliárnu tuberkulózu na jedinom špecifikovanom mieste
- výskytom hepatitídy: 1 ochorenie na chronickú vírusovú hepatitídu C a 1 ochorenie na Akútnu vírusovú hepatitídu A
- nulovým výskytom: meningitídy  
- výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 5249 ARO, z toho 742 CHPO a 108 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 4258 ARO,  z toho 465  CHPO a 74 komplikácií
Sobrance:   hlásených  991  ARO, z toho 277  CHPO a 34  komplikácii

Za mesiac február 2023 bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces:
MŠ – 2 (MŠ Vysoká nad Uhom, MŠ Slavkovce), ZŠ – 8 (Krišovská Liesková, Spojená škola Veľké Kapušany, Budkovce, Vrbnica, Veľké Slemence, Staré, Komenského 1 Michalovce, POH, Veľké Kapušany)

Za mesiac február 2023 bolo  sentinelovými  lekármi vykonaných 23 odberov biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média, z toho boli pozitívne potvrdené 4 prípady vírusu chrípky B. 


Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za február 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 71 detí (z toho  s vrodenou vývojovou chybou, 1 mŕtvonarodené) 
Potraty: 21 (z toho 8 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 1    
Nová drogová závislosť:  3, z toho tvrdé drogy 2