Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac február 2022

I. HYGIENOCKÁ SITUÁCIA

V mesiaci FEBRUÁR 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 468 kontrol z toho:
 • 348 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 36 kontrol
 • e-karanténa – 7 kontrol
 • e-hranica – 53 kontrol
 • RAPEX – 24 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vykonané 2
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 25 rozhodnutí, 21 záväzných stanovísk a 9 rozhodnutí z vlastného podnetu
 1. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 4 blokové pokuty v celkovej sume 40 €.
 2. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (DNJZ).
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 36 vzoriek zo životného prostredia a 11 odberov od sentinelových lekárov. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave.
 4. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 9121 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 9256 opatrení.
 5. V mesiaci február bolo na RÚVZ Michalovce doručených 6 podnetov, z ktorých 4 boli po prešetrení zamestnancami odd. HV, HŽPaZ a PPLaT vyhodnotené ako neopodstatnené a 1 bol čiastočne opodstatnený a 1 je ešte v štádiu riešenia.
 6. Zamestnanci odd. poradne zdravia vykonali v mesiaci február 49 AG odberov, z ktorých boli všetky vyhodnotené ako negatívne.

V mesiaci február boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 2.2022 – 16. a 17. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 17/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
   
 • 16/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
 1. 2.2022 – 18. a 19. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 19/2022 V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 18/2022 V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11/2022 V. v. SR
 1. 2.2022 – 20., 21. a 22. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 22/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 21/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 20/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v . SR
 1. 2.2022 – 24. a 25. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 25/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 24/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 1. 2.2022 – 26. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 26/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení neskorších predpisov
 1. 2.2022 – 27. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 27/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2022 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 9085 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 COVID - 19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 7656  ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac február 2022 bolo  hlásených 6456 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR, z toho  7 ochorení ako NN v PN Michalovce, n.o. a 13 úmrtí.

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 10 prípadov; 1-4 roč. – 75 prípadov; 5-9 roč. -  331 prípadov; 10-14 roč. – 512 prípadov; 15-19 roč. – 524 prípadov; 20-24 roč. – 404 prípadov; 25-34 roč. – 979 prípadov; 35-44 roč. – 1319 prípadov; 45-54 roč. – 1050 prípadov; 55 – 64 roč. – 740 prípadov;   65+ roč. – 512 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce –  2711 prípadov; Bajany – 23 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 48 prípadov; Beša – 10 prípadov; Bracovce – 48 prípadov;  Budince – 5 prípadov; Budkovce – 105 prípadov; Čečehov – 29 prípadov; Čičarovce – 41 prípadov; Čierne Pole – 15 prípadov; Drahňov – 22 prípadov; Dúbravka – 62 prípadov; Falkušovce – 54 prípadov; Hatalov – 51 prípadov; Hažín – 32 prípadov;  Hnojné – 17 prípadov; Horovce – 58 prípadov; Iňačovce – 27 prípadov; Jastrabie pri Michalovciach – 18 prípadov; Jovsa – 37 prípadov; Kačanov -  9 prípadov; Kaluža – 38 prípadov; Kapušianske Kľačany – 18 prípadov;  Klokočov – 28 prípadov; Krásnovce – 57 prípadov; Krišovská Liesková – 28 prípadov; Kusín – 12 prípadov; Lastomír – 83 prípadov; Laškovce – 25 prípadov; Lesné – 31 prípadov; Ložín – 42 prípadov; Lúčky – 58 prípadov; Malčice – 48 prípadov; Malé Raškovce – 8 prípadov; Markovce – 31 prípadov; Maťovské Vojkovce – 28 prípadov; Moravany – 78 prípadov; Nacina Ves – 91 prípadov; Oborín – 22 prípadov;  Oreské – 34 prípadov; Palín – 39 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 71 prípadov; Petrikovce – 7 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 52 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 21 prípadov; Pozdišovce – 79 prípadov; Ptrukša – 19 prípadov; Pusté Čemerné – 20 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 233 prípadov; Ruská – 28 prípadov; Senné – 31 prípadov; Slavkovce – 27 prípadov; Sliepkovce – 54 prípadov; Staré – 44 prípadov; Strážske – 362 prípadov; Stretava – 34 prípadov; Stretavka – 8 prípadov; Suché – 25 prípadov;  Šamudovce – 11 prípadov; Trhovište – 84 prípadov;  Trnava pri Laborci – 33 prípadov;  Tušice – 36 prípadov; Tušická Nová Ves – 36  prípadov; Veľké Kapušany – 408 prípadov; Veľké Raškovce – 16 prípadov; Veľké Slemence – 28 prípadov; Vinné – 115 prípadov; Vojany – 37 prípadov;  Voľa – 18 prípadov; Vrbnica – 14 prípadov;  Vysoká nad Uhom -  52 prípadov; Zalužice – 98 prípadov; Závadka – 29 prípadov; Žbince – 21 prípadov; Zbudza – 24 prípadov; Zemplínska Široká – 48 prípadov; Zemplínske Kopčany – 3 prípady. 

Cestovateľská anamnéza: Nemecko – 1x

 /5 prípadov/                      Poľsko -2x

                                          Spojené kráľovstvo - 1x

                                          Švédsko - 1                                 

 

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.                                   

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   6456x

 

SOBRANCE: Za mesiac február 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  1200 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR a 4 úmrtí.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 16 prípadov; 5-9 roč.  – 50 prípadov;  10-14 roč. – 79 prípadov; 15-19 roč. – 89 prípadov; 20-24 roč. – 85 prípadov; 25-34 roč. – 210 prípadov; 35 – 44 roč. – 250 prípadov; 45–54 roč. – 184 prípadov; 55- 64 roč. – 151 prípadov; 65 + roč. – 85 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 380 prípadov Bežovce – 8 prípadov;  Beňatina – 13 prípadov; Bežovce -  58 prípadov; Blatná Polianka – 11 prípadov;  Blatné Remety – 14 prípadov; Blatné Revištia – 12 prípadov; Bunkovce – 12 prípadov; Fekišovce – 21 prípadov; Hlivištia – 25 prípadov; Horňa – 17 prípadov; Husák – 16 prípadov; Inovce – 10 prípadov; Jasenov – 7 prípadov; Jenkovce – 21 prípadov; Kolibabovce – 9 prípadov;  Koňuš – 22 prípadov; Koromľa – 20 prípadov;  Krčava – 24 prípadov; Kristy – 4 prípady; Lekárovce – 27 prípadov; Nižná Rybnica – 35 prípadov; Nižné Nemecké – 24 prípadov; Orechová – 12 prípadov; Ostrov – 10 prípadov; Petrovce – 2 prípady; Pinkovce – 1 prípad; Podhoroď – 22 prípadov; Porostov – 10 prípadov; Porúbka – 19 prípadov; Priekopa – 29 prípadov; Remetské Hámre – 24 prípadov; Ruská Bystrá – 6 prípadov; Ruskovce – 8 prípadov; Ruský Hrabovec – 13 prípadov; Sejkov – 1 prípad; Svätuš – 6 prípadov; Tašuľa – 2 prípady Tibava – 20 prípadov; Choňkovce – 40 prípadov; Úbrež – 20 prípadov; Veľké Revištia – 29 prípadov; Vojnatina – 29 prípadov; Vyšná Rybnica – 27 prípadov ; Vyšné Nemecké – 12 prípadov; Vyšné Remety – 19 prípadov; Záhor – 40 prípadov.    

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný.

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  1200x

 

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených  1429 ochorení. 

MICHALOVCE: Hlásených 1137  ochorení potvrdených  antigénovým testom, z toho 32 ako NN na PN Michalovce 

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 5 prípadov; 1-4 roč. – 20 prípadov; 5-9 roč. – 45 prípadov; 10-14 roč. – 87 prípadov; 15-19 roč. – 72 prípadov; 20 -24 roč. – 70 prípadov; 25 – 34 roč. – 143 prípadov; 35 – 44 roč. – 193 prípadov; 45 – 54 roč. – 184 prípadov;  55 – 64 roč. – 186 prípadov; 65 + roč. – 134 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce –   451 prípadov; Bajany – 2 prípady; Bánovce nad Ondavou – 10 prípadov; Beša – 3 prípady; Bracovce – 10 prípadov; Budince – 1 prípad;  Budkovce – 19 prípadov; Čečehov – 4 prípady;  Čičarovce – 6 prípadov; Čierne Pole – 4 prípady; Drahňov – 10 prípadov; Dúbravka -  9 prípadov; Falkušovce – 10  prípadov; Hatalov – 7 prípadov; Hažín – 4 prípadov; Hnojné – 3 prípady; Horovce – 9 prípadov; Iňačovce – 11 prípadov; Ižkovce – 1 prípad; Jastrabie pri Michalovciach – 3 prípady; Jovsa – 8 prípadov;  Kačanov – 6 prípadov; Kaluža – 3 prípady;  Kapušianske Kľačany – 5 prípadov; Klokočov – 5 prípadov; Krásnovce – 6 prípadov; Krišovská Liesková – 6  prípadov; Kusín – 6 prípadov; Lastomír – 10 prípadov; Laškovce – 4 prípady; Lesné – 3 prípady; Ložín – 1 prípad;  Lúčky – 6 prípadov; Malčice – 7 prípadov; Malé Raškovce – 1 prípad; Markovce – 14 prípadov; Maťovské Vojkovce – 1 prípad; Moravany – 12 prípadov; Nacina Ves – 10 prípadov; Oborín – 5 prípadov; Oreské – 8 prípadov; Palín – 8 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 26 prípadov; Petrikovce – 2 prípady; Petrovce nad Laborcom – 15 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 4 prípady ; Pozdišovce – 14 prípadov;  Ptrukša – 4 prípady; Pusté Čemerné – 8 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 12 prípadov; Ruská – 6 prípadov; Senné – 2 prípady; Slavkovce – 6 prípadov; Sliepkovce – 8 prípadov; Staré  - 3 prípady; Strážske – 41 prípadov; Stretava – 7 prípadov; Stretavka – 1 prípad; Suché – 5 prípadov; Šamudovce – 1 prípad Trhovište – 14 prípadov; Trnava pri Laborci – 2 prípady; Tušice – 12 prípadov; Tušická Nová Ves – 2 prípady; Veľké Kapušany – 146 prípadov; Veľké Raškovce – 3 prípady; Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné – 17 prípadov; Vojany – 6 prípadov; Voľa – 6 prípadov; Vrbnica – 7 prípadov;  Vysoká nad Uhom – 3 prípady; Zalužice – 6 prípadov; Závadka – 5 prípadov; Žbince – 11 prípadov; Zbudza – 7 prípadov; Zemplínska Široká – 10 prípadov; Zemplínske Kopčany – 4 prípady.

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný.

Cestovateľská anamnéza: Rakúsko – 1x

 /1 prípad/

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    1137x       

  

SOBRANCE:  Hlásených 292 ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 1-4 roč. – 5 prípadov; 5-9 roč. – 9 prípadov;  10-14 roč. – 10 prípadov; 15- 19 roč. – 16 prípadov; 20-24  roč. -  20 prípadov; 25-34 roč. – 30 prípadov; 35 – 44 roč. – 56 prípadov; 45-54 roč. – 56 prípadov; 55-64 roč. – 47 prípadov; 65 + roč. – 42 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 101 prípadov Bežovce – 1 prípad;  Beňatina – 6 prípadov; Bežovce -  10 prípadov; Blatná Polianka – 1 prípad;  Blatné Remety – 4 prípady; Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 3 prípady; Hlivištia – 4 prípady; Horňa – 4 prípady; Husák – 1 prípad; Inovce – 3 prípady; Jasenov – 1 prípad; Jenkovce – 6 prípadov;  Koňuš – 2 prípady; Koromľa – 3 prípady;  Krčava – 4 prípady; Kristy – 2 prípady; Lekárovce – 10 prípadov; Nižná Rybnica – 9 prípadov; Nižné Nemecké – 2 prípady; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 3 prípady; Petrovce – 4 prípady; Pinkovce – 1 prípad; Podhoroď – 2 prípady; Porostov – 1 prípad; Porúbka – 5 prípadov; Priekopa – 8 prípadov; Remetské Hámre – 6 prípadov; Ruská Bystrá – 5 prípadov; Ruskovce – 2 prípady; Ruský Hrabovec – 4 prípady; Sejkov – 1 prípad; Tašuľa – 4 prípady; Tibava – 8 prípadov; Choňkovce – 10 prípadov; Úbrež – 16 prípadov; Veľké Revištia – 8 prípadov; Vojnatina – 1 prípad; Vyšná Rybnica – 7 prípadov; Vyšné Nemecké – 3 prípady; Vyšné Remety – 8 prípadov; Záhor – 5 prípadov.    

Výskyt ochorení:  sporadický, rodinný.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 292x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 5 ochorení na Salmonellovú enteritídu,  5 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitida,  6 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (hlásené ako NN)
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 53 NN, z toho 14 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (6 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 2 nešp. akútne infekcie dolných dýchacích ciest, 1 dekubitálny vred – preležanina, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 akútna cystitída), 39 v PN Michalovce, n.o(7 COVID-19 potvrdený PCR, 32 COVID-19 potvrdený antigénovým testom)
 3. 1 úmrtím: hlásené 1 úmrtie na septikémiu vyvolanú inými gramnegatívnymi organizmami
 4. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy, PPCH
 5. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 5699 ARO, z toho 745 CHPO a 126 komplikácií

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 4300 ochorení, z toho 521 CHPO, komplikácie – 100

V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce v mesiaci   február 2022 bolo  odobratých a expedovaných do virologického laboratória RÚVZ Košice  11 vzoriek biologického  materiálu

Sobrance – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 1399 ochorení, z toho 224 CHPO, komplikácie - 26

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 9121   potvrdených  ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica /do   2.2022/:  53
  • Okres Michalovce: 45
  • Okres Sobrance: 8
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac február 2022 eviduje pozitívne  prípady AMO u  diviakov v lokalitách: PZ Biela Hora, PZ Hrádok Kusín, LSS,PR Morské oko a PS Urbár Trhovište. 
 3. Dňa 2.2022 bola zaslaná žiadosť všetkým NZZ pre deti a dorast a NZZ pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance a ambulantným pohotovostným službám  v okrese Michalovce a Sobrance  o pravidelné hlásenie pravdepodobných prípadov COVID-19 spolu s hromadným hlásením ARO a CHPO vzhľadom na možnú vlnu migrácie  v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
 4. S účinnosťou od 23.2.2022 sa na Slovensku zrušil vyhlásený núdzový stav
 5. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným corona vírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za február 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  97 detí (0 s vrodenou chybou, 2x dvojčatá)

Potraty: 26 ( z toho 1 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 5   

Nová drogová závislosť:  3, z toho tvrdé drogy  1