Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac december 2022

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  DECEMBER 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných  
198 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 168 kontrol
-    RAPEX – 30 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  66 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 21 rozhodnutí a 15 záväzných stanovísk. 
3.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HV uložená 1 bloková pokuta v sume 200€. 
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HV uložené 1 opatrenie na mieste podľa § 55 zák. č. 355/2007 Z.z. a to zákaz výroby, manipulácie a uvádzania do obehu potravín a surovín po dátume minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby, potravín neznámeho pôvodu a bez označenia v zariadení spoločného stravovania. Zároveň bolo odd. HV uložené aj 1 opatrenie na mieste podľa zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to zákaz používania surovín po dátume spotreby v zariadení spoločného stravovania. 
5.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 14 vzoriek zo životného prostredia, 9 odberov od sentinelových lekárov a 8 vzoriek odpadovej vody.
6.    Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 22.12.2022 pre TV JOJ  informácie o Besnote v obci Veľké Slemence – preventívne opatrenia.
7.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 274 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 259 opatrení.
8.    V mesiaci december bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet,  ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako neopodstatnený. 
9.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 60 klientov, z ktorých 58 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 15 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.


Prednášková činnosť
Pre deti MŠ:
•    Zdravé zúbky
Pre študentov SŠ:
•    AIDS
Pre seniorov:
•    KVCH
•    Osteoporóza

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2022 bola charakterizovaná:   

  • výskytom črevných ochorení: hlásené boli 3 ochorenia na Salmonellovú enteritídu,  1 infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli, 11 kampylobakteriálnych  enteritíd (z toho 1 ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza), 3 Enteritídy zapríčinené Yersina enterocolitica, 5 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 24 Rotavírusových enteritidíd (z toho 3 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 3 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 7 adenovírusových enteritíd. 
  • výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 39 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 Kampylobakteriálna enteritída, 4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 3 Rotavírusové enteriídy, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 zápal spojovky – conjunctivis, 6 zápalov žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 1 akútna infekcia HDC na viacerých  a nešp. miestach,  2 bližšie neurčené pneumónie, 13 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 5 infekcií po výkone nezatriedených inde, 1 ochorenie na  COVID-19), 2 NN v PN Michalovce, n.o. ( 1 bližšie neurčená pneumónia, 1 ochorenie na COVID – 19) a 11 NN v RN Sobrance, n.o ( 11 ochorení na COVID – 19).
  • výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 156 ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac december 2022 bolo hlásených 101 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 91,26/100 000), z toho 1 ako NN na chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.. 
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
0 r. – 1; 15-19 r. – 1;20-24 r. – 1;  25-34 r. – 8; 35-44 r. – 8; 45-54 r. – 8; 55-64 r.- 24;  65+ r. – 50.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 50 prípadov (chor. 294,33/100,00).
Výskyt podľa obcí:
Michalovce – 58; Budkovce – 2; Dúbravka – 1; Jovsa – 1; Kaluža – 1; Klokočov – 1;  Krásnovce – 1; Lastomír – 1; Maťovské Vojkovce – 3; Moravany – 2; Palín – 1; Pavlovce nad Uhom – 1; Petrikovce – 2; Poruba pod Vihorlatom – 1; Pozdišovce – 3; Senné – 3; Strážske – 1; Stretava – 1; Šamudovce – 2; Trhovište – 1; Veľké Kapušany – 4; Vinné – 4; Vrbnica – 1; Vysoká nad Uhom – 1; Žbince – 1; Zemplínska Široká - 3 
Charakter výskytu: sporadický, rodinný.

SOBRANCE: Za mesiac december 2022 bolo hlásených 55 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na  COVID-19 (chor. 241,49/100 000). 

Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
15-19 r. – 1;  25-34 r. – 2; 35-44 r. – 3; 45-54 r. – 14; 55-64 r.- 11; 65+ r. – 25.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ r. – 25 prípadov (chor. 661,73/100 000).

Výskyt podľa obcí:
Sobrance – 27; Fekišovce -1; Jasenov – 1; Jenkovce – 2; Kolibabovce – 1; Koromľa – 1;  Krčava 3; Kristy – 1; Lekárovce – 1;  Nižné Nemecké – 3; Orechová – 1; Podhoroď – 1;  Priekopa – 1; Remetské Hámre – 2; Sejkov – 1; Choňkovce – 1; Veľké Revištia – 1; Vojnatina – 1; Vyšná Rybnica – 1; Vyšné Nemecké – 2;  Záhor - 2. 
Charakter výskytu: sporadický, rodinný a epidemický.
 

  • výskytom PPCH: 1 nešpecifikovaný vrodený syfilis  a 1 nešpecifikovaný včasný syfilis
  • výskytom Tuberkulózy: 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskópiou spúta (chriakov)s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 ochorenie na Tuberkulózu vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení 
  • nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy  
  • výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 6734 ARO, z toho 871 CHPO a 123 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 5718 ARO,  z toho 617  CHPO a 81 komplikácií
Sobrance:   hlásených  1016  ARO, z toho 254  CHPO a 42  komplikácii

Za mesiac december 2022 bol v oboch okresoch prerušený výchovno -  vzdelávací proces v 28 predškolských zariadeniach,  v 30 základných školách  a v 4 stredných školách.

Za mesiac december 2022 bolo  sentinelovými  lekármi vykonaných 9 odberov biologického materiálu (výter hrdlo+nos) do odberového média, z toho bolo pozitívne potvrdených 5 prípadov vírusu chrípky A. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za december 2022:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 82 detí (1 s vrodenou vývojovou chybou ) 
Potraty: 30 (z toho 17 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 2    
Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy 1