Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac december 2021

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci DECEMBER 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1598 kontrol z toho:
 • 943 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 21 kontrol
 • e-hranica – 411 kontrol
 • e-karanténa – 213 kontrol
 • RAPEX – 10 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 6 kontrol.
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 20 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 750 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 41 vzoriek zo životného prostredia, 9 odberov od sentinelových lekárov a 10 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora.
 1. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2549 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 2812 opatrení.
 2. V mesiaci december bolo na RÚVZ Michalovce doručených 7 podnetov, z ktorých 6 bolo po prešetrení zamestnancami odd. HV a HŽPaZ vyhodnotených ako neopodstatnených a 1 opodstatnený.
 3. Naďalej boli zamestnancami RÚVZ Michalovce vykonávané kontroly dodržiavania karantén pozitívnych osôb na COVID 19. Porušenia neboli zistené.

V mesiaci december boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 12.2021  – 289. a 290. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 289/2021 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 290/2021 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 1. 12.2021  – 301. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 289
 • 301/2021 V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 289/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 1. 12.2021  – 306. a 307. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 • 306/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 307/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 1. 12.2021 – 309.,310. a 311. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 309/2021V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 310/2021 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 311/2021 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 1. 12.2021- 312 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 312/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR

 II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2021 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 2441 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 COVID - 19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 2229  ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac december 2021 bolo  hlásených 1760 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR, z toho 2 ochorenia ako NN v PN Michalovce, n.o. .

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 8 prípadov; 1-4 roč. – 39 prípadov; 5-9 roč. -  101 prípadov; 10-14 roč. – 117 prípadov; 15-19 roč. – 109 prípadov; 20-24 roč. – 96 prípadov; 25-34 roč. – 258 prípadov; 35-44 roč. – 330 prípadov; 45-54 roč. – 287 prípadov; 55 – 64 roč. – 222 prípadov;   65+ roč. – 191 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce –  765 prípadov; Bajany – 14 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 3 prípady; Beša – 1 prípad; Bracovce – 18 prípadov;  Budince – 5 prípadov; Budkovce – 7 prípadov; Čečehov – 7 prípadov; Čičarovce – 10 prípadov; Čierne Pole – 1 prípad; Drahňov – 1 prípad; Dúbravka – 12 prípadov; Falkušovce – 22 prípadov; Hatalov – 10 prípadov; Hažín – 5 prípadov;  Hnojné – 4 prípady; Horovce – 22 prípadov; Iňačovce – 9 prípadov; Ižkovce – 2 prípady;  Jastrabie pri Michalovciach – 6 prípadov; Jovsa – 16 prípadov; Kačanov _ 27 prípadov; Kaluža – 11 prípadov; Kapušianske Kľačany – 4 prípady;  Klokočov – 4 prípady; Krásnovce – 2 prípady; Krišovská Liesková – 7 prípadov; Kusín – 10 prípadov; Lastomír – 14 prípadov; Laškovce – 1 prípady; Lesné – 1 prípad; Ložín – 7 prípadov; Lúčky – 30 prípadov; Malčice – 35 prípadov; Malé Raškovce – 1 prípad; Markovce – 4 prípady; Maťovské Vojkovce – 7 prípadov; Moravany – 21 prípadov; Nacina Ves – 19 prípadov; Oborín – 6 prípadov;  Oreské – 6 prípadov; Palín – 8 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 41 prípadov; Petrikovce – 2 prípady; Petrovce nad Laborcom – 25 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 15 prípadov; Pozdišovce – 17 prípadov; Ptrukša – 13 prípadov; Pusté Čemerné – 16 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 6 prípadov; Ruská – 2 prípady; Senné – 11 prípadov; Slavkovce – 12 prípadov; Sliepkovce – 4 prípady; Staré – 15 prípadov; Strážske – 44 prípadov; Stretava – 10 prípadov; Stretavka – 3 prípady; Suché – 14 prípadov;  Šamudovce – 2 prípady; Trhovište – 20 prípadov;  Trnava pri Laborci – 10 prípadov;  Tušice – 22 prípadov; Tušická Nová Ves – 19  prípadov; Veľké Kapušany – 123 prípadov; Veľké Raškovce – 4 prípady; Veľké Slemence – 6 prípadov; Vinné – 24 prípadov; Vojany – 3 prípady;  Voľa – 13 prípadov; Vrbnica – 3 prípady;  Vysoká nad Uhom -  26 prípadov; Zalužice – 23 prípadov; Závadka – 8 prípadov; Žbince – 7 prípadov; Zbudza – 9 prípadov; Zemplínska Široká – 15 prípadov; Zemplínske Kopčany – 8 prípadov.

Cestovateľská anamnéza: Belgicko – 1x

                                          Česko – 3x

                                          Estónsko – 1x

                                          Holandsko – 2x

                                          Maďarsko - 3x

                                          Nemecko – 1x

                                          Poľsko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 4x

                                          Taliansko – 1x

                                          Rakúsko – 1x

  Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný                                    

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   1760x

SOBRANCE: Za mesiac december 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  469 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR, z toho 3 NN.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 3 prípady; 1-4 roč. – 14 prípadov; 5-9 roč.  – 17 prípadov;  10-14 roč. – 34 prípadov; 15-19 roč. – 33 prípadov; 20-24 roč. – 35 prípadov; 25-34 roč. – 72 prípadov; 35 – 44 roč. – 67 prípadov; 45–54 roč. – 79 prípadov; 55- 64 roč. – 65 prípadov; 65 + roč. – 50 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí: Baškovce – 3 prípady; Beňatina – 2 prípady; Bežovce – 13 prípadov; Blatná Polianka – 1 prípad; Blatné Remety – 4 prípady; Blatné Revištia – 4 prípady; Bunkovce – 3 prípady;  Fekišovce – 2 prípady; Hlivištia – 6 prípadov; Horňa - 14 prípadov; Husák – 5  prípadov;   Jasenov – 6 prípadov; Jenkovce – 14 prípadov;  Koňuš – 9 prípadov; Koromľa – 4 prípady; Krčava – 19 prípadov; Kristy – 10 prípadov; Lekárovce – 19 prípadov; Nižná Rybnica – 8 prípadov; Nižné Nemecké – 12 prípadov; Orechová – 4 prípady; Ostrov – 8 prípadov;  Pinkovce – 6 prípadov; Podhoroď – 11 prípadov; Porostov – 6 prípadov; Porúbka – 20 prípadov; Priekopa – 12 prípadov; Remetské Hámre – 12 prípadov; Ruská Bystrá – 1 prípad; Ruskovce – 7 prípadov; Ruský Hrabovec – 1 prípad; Sejkov – 3 prípady; Sobrance – 127 prípadov; Svätuš – 3 prípady;  Tibava – 3 prípady; Choňkovce – 20 prípadov; Úbrež – 9 prípadov; Veľké Revištia – 6 prípadov; Vojnatina – 1 prípad; Vyšná Rybnica – 6 prípadov; Vyšné Nemecké – 5 prípadov; Vyšné Remety –2 9 prípadov; Záhor – 11 prípadov

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný

Cestovateľská anamnéza: Nemecko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 2x

                                          Rakúsko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 1x

                                          Ukrajina – 1x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  469x

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených  212 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 177  ochorení potvrdených  antigénovým testom, z toho 9 ako NN.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 6 prípadov; 1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 6 prípadov; 10-14 roč. – 8 prípadov; 15-19 roč. – 11 prípadov; 20 -24 roč. – 11 prípadov; 25 – 34 roč. – 35 prípadov; 35 – 44 roč. – 27 prípadov; 45 – 54 roč. – 30 prípadov;  55 – 64 roč. – 16 prípadov; 65 + roč. – 26 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce –   62 prípadov; Bajany – 1 prípad; Bánovce nad Ondavou – 1 prípad;    Bracovce – 4 prípady; Budkovce – 2 prípady;  Čičarovce – 1 prípad;  Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad; Hatalov – 1 prípad; Hnojné – 2 prípady;  Horovce – 2 prípady;  Iňačovce – 1 prípad;  Jastrabie pri Michalovciach – 3 prípady; Jovsa – 2 prípady; Kačanov – 5 prípadov;  Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Kaluža – 1 prípad;  Krásnovce – 4 prípady;  Krišovská Liesková – 8 prípadov;   Kusín – 2 prípady; Lastomír – 1 prípad; Laškovce – 1 prípad; Lúčky – 2 prípady; Malčice – 1 prípad; Markovce – 1 prípad; Maťovské Vojkovce – 1 prípad;  Nacina Ves – 1 prípad; Oreské – 1 prípad;   Pavlovce nad Uhom – 8 prípadov;   Petrovce nad Laborcom – 6 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípady;  Ruská – 1 prípad;  Senné – 1 prípad; Slavkovce – 2 prípady;  Strážske – 4 prípady; Stretava – 1 prípad;  Trnava pri Laborci – 1 prípad;   Veľké Kapušany – 26 prípadov;  Veľké Slemence – 2 prípady; Vinné – 1 prípad; Vrbnica – 3 prípady; Vysoká nad Uhom – 2 prípadov; Závadka – 1 prípad; Zbudza – 1 prípad; Zemplínske Kopčany – 2 prípady.

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1x

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    177x       

SOBRANCE:  Hlásených 35 ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 1-4 roč. – 2 prípady;  10-14 roč. – 2 prípady; 15- 19 roč. – 1 prípad; 20-24  roč. -  1 prípad; 25-34 roč. – 6 prípadov; 35 – 44 roč. – 4 prípady; 45-54 roč. – 7 prípadov; 55-64 roč. – 6 prípadov; 65 + roč. – 6 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:  Baškovce – 1 prípad; Blatné Remety – 3 prípady; Jenkovce – 1 prípad; Koromľa – 1 prípad; Kristy – 2 prípady; Nižná Rybnica – 3 prípady; Ostrov – 1 prípad; Petrovce – 1 prípad;   Podhoroď – 2 prípady; Porostov – 1 prípad; Porúbka – 3 prípady;   Priekopa – 1 prípad; Ruskovce – 1 prípad; Sejkov – 1 prípad;  Sobrance – 7 prípadov;  Úbrež – 5 prípadov; Vojnatina – 1 prípad.   

Výskyt ochorení:  sporadický, rodinný

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 35x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 13 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 3 ochorenia na Bacilovú červienku (dyzentéria) – šigelóza, 13 kampylobakteriálnych enteritíd   (z toho 1 ochorenie hlásené ako NN), 1 entritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,                  7 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (hlásené ako NN), 14 rotavírusových enteritíd a 1 adenovírusová enteritída
 2. výskytom dermatofytóz: hlásené 1 ochorenie na Tinea corporis (telový lišaj)
 3. výskytom Creuzfeldt – Jakobovej choroby: - hlásené 1 úmrtie
 4. výskytom PPCH: hlásené 1 ochorenie na bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
 5. výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 1 ochorenie
 6. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 37 NN, z toho 23 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 Kampylobakteriálna enteritída, 1 Rotavírusová enteritída, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná špecifikovaná pneumónia, 7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovanými mikroorganizmami, 1 dekubitálny vred – preležanina, 2 cystitídy, 5 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu po výkone nezatriedená  inde), 11 v PN Michalovce, n.o(2 COVID -19 potvrdený PCR, 9 COVID -19 potvrdených antigénovým testom) a 3 RN Sobrance, n.o. (3 COVID -19 potvrdený PCR)
 7. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 8. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2049 ARO, z toho 150 CHPO a 92 komplikácií

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 1774 ochorení, z toho 46 CHPO, komplikácie – 83

V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce mesiac december 2021 boli  odobraté a expedované za do virologického laboratória RÚVZ Košice   9 odberov biologického  materiálu

Sobrance – chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 275 ochorení, z toho 104   CHPO, komplikácie - 9

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 2549  potvrdených  ohnísk,  z toho  nepotvrdených ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 411
  • Okres Michalovce: 330
  • Okres Sobrance: 81
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac december 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u  diviakov v lokalitách: OVRB Kojona Beša,  PZ Zajac Zalužice, PZ Diviak Porúbka, PZ Baškovce, PZ Oreské, Lesy SR, PZ Vlk Voľa, PZ Javorina Oreské, PZ Biela Hora, PZ Hrádok, PZ Divá hus Pavlovce nad Uhom. 
 3. Dňa 27.12.2021 bol zaslaný očkovací kalendár na rok 2022 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých všetkým očkujúcim lekárom  NZZ v okrese Michalovce a Sobrance pre deti a dorast a dospelých.
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za december 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  78 detí (1 s vrodenou chybou)

Potraty: 27 ( z toho 14 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 2   

Nová drogová závislosť:  4 z toho tvrdé drogy:  2