Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac august 2022

HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  AUGUST 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:    

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 282 kontrol z toho:
 • bežný ŠZD+PD – 241 kontrol
 • RAPEX – 41 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 80
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 24 rozhodnutí a 16 záväzných stanovísk
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HŽP uložených 5 blokových pokút v celkovej sume 300 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 82 vzoriek zo životného prostredia a 11 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave.
 4. V mesiaci august bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. HDM odstúpený na RVPS Michalovce.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 691 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 683 opatrení.
 6. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli naďalej vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

 1. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami: „Zemplínske slávnosti 2022“ konaný v dňoch 12.8.-13.8.2022 v meste Michalovce a „51 Zemplínsky jarmok“  konaný v dňoch 19.8. – 20.8.2022, ktoré boli po hygienickej stránke dobre zabezpečené.
 2. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 35 klientov, z ktorých 30 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 9 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Prednášková činnosť

Pre rómsku komunitu:

 • Fajčenie, starostlivosť o zdravie, alkohol, infekčné ochorenia

Pre seniorov:

 • KVCH, poradňa zdravia
 • Prevencia onkologických ochorení
 • Zdravé starnutie
 • Prevencia úrazov

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA 

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2022 bola charakterizovaná:   

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 16 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 1 ochorenie na bacilovú červienku /dyzentéria/ - šigelóza,infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli,  25 kampylobakteriálnych  enteritíd, 4 Rotavírusové enteritidídy, 3 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 5 adenovírusových enteritíd
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 30 NN, z toho 18 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 4 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná bakteriálna pneumónia, 3 iné pneumónie, zárodok neurčený, 1 dekubitálny vred – preležanina, 5 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste chirurgického zákroku, 1 iná bakteriálna sepsa novorodenca,  1 COVID -19),11 v PN Michalovce, n.o.  (11 ochorení COVID-19 u pacientov PN Michalovce, n.o.) a 1 v RN Sobrance, n.o. (1 ochorenie COVID-19 u pacienta RN Sobrance, n.o.)
 3. výskytom ochorenia na opičie kiahne: 1 importované ochorenie
 4. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19:

 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 602 ochorení. 

MICHALOVCE: Za mesiac august 2022 bolo  hlásených   527  prípadov ochorení na COVID-19, z toho 1 NN NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.  a 11 NN  PN Michalovce, n.o. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 2 prípady;  5-9 roč. -  5 prípadov; 10-14 roč. – 4 prípady; 15-19 roč. – 5 prípadov; 20-24 roč. – 13 prípadov; 25-34 roč. – 65 prípadov; 35-44 roč. – 74 prípadov; 45-54 roč. – 81 prípadov; 55 – 64 roč. – 105 prípadov;   65+ roč. – 173 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 273 prípadov; Bajany – 1 prípad; Bánovce nad Ondavou – 4 prípady; Beša – 3 prípady; Bracovce – 3 prípady; Budkovce – 8 prípadov; Čečehov – 4 prípady; Drahňov – 5 prípadov;  Dúbravka -  4 prípady; Hatalov – 3 prípady; Hažín – 5 prípadov;  Horovce – 8 prípadov; Iňačovce – 5 prípadov;  Jastrabie – 1 prípad; Jovsa – 3 prípady;  Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Klokočov – 6 prípadov; Krásnovce – 6 prípadov; Krišovská Liesková – 3 prípady; Kusín – 3 prípady; Lastomír – 3 prípady; Laškovce – 3 prípady; Lesné – 4 prípady; Ložín – 2 prípady;  Lúčky – 5 prípadov; Malčice – 1 prípad; Malé Raškovce – 1 prípad; Moravany – 7 prípadov; Nacina Ves – 8 prípadov; Oreské – 1 prípad;  Palín – 10 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 13 prípady;  Petrovce nad Laborcom – 1 prípad; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípad; Pozdišovce – 14 prípadov; Pusté Čemerné – 1 prípad; Ruská – 4 prípady;  Senné – 4 prípady; Sliepkovce – 3 prípady;  Staré – 1 prípad; Strážske – 12 prípadov; Stretava – 6 prípadov; Stretavka – 2 prípady; Suché – 1 prípad; Šamudovce – 3 prípady; Trhovište – 3 prípady; Trnava pri Laborci – 6 prípadov; Tušice – 1 prípad; Tušická Nová Ves – 2 prípady; Veľké Kapušany – 18 prípadov;  Vinné – 10 prípadov; Vysoká nad Uhom – 3 prípady; Zalužice –4 prípady; Závadka – 4 prípady; Žbince – 3 prípady;  Zbudza – 2 prípady; Zemplínska Široká – 8 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.  

Importované ochorenie /16x/:   Bulharsko– 2x;   Grécko – 1x;   Maďarsko – 2x;  Spojené štáty Americké – 1x;   Taliansko – 1x;  Turecko – 3x; Belgicko – 1x;; Egypt – 1x; Nemecko – 1x; Poľsko – 1x; Thajsko – 2x.       

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický

 

SOBRANCE: Za mesiac august 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených 75  prípadov ochorení na COVID-19, z toho 1 NN  RN Sobrance, n.o. 

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 3 prípady;  10-14 roč. – 1 prípad; 20-24 roč. – 2 prípady; 25 – 34 roč. – 8 prípadov;  35 – 44 roč. – 13 prípadov; 45–54 roč. – 11 prípadov; 55- 64 roč. – 11 prípadov; 65 + roč. – 26 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 18 prípadov; Baškovce – 3 prípady;  Bežovce -  7 prípadov; Blatná Polianka – 1 prípad;  Blatné Revištia – 1 prípad;  Bunkovce – 2 prípady; Hlivištia – 2 prípady;   Horňa – 3 prípady;  Inovce – 4 prípady; Jasenov – 1 prípad; Jenkovce – 1 prípad; Koňuš – 3 prípady;   Krčava – 1 prípad; Kristy – 2 prípady; Lekárovce – 1  prípad;  Ostrov – 1 prípad;  Podhoroď – 3 prípady; Porúbka – 1 prípad;  Remetské Hámre – 4 prípady;     Ruskovce – 2 prípady; Sejkov – 2 prípady; Svätuš – 2 prípady; Tibava – 1 prípad; Úbrež – 1 prípad;   Veľké Revištia – 2 prípady; Vyšná Rybnica – 1 prípad; Vyšné Nemecké – 2 prípady; Záhor – 3 prípady .   

Výskyt ochorení: sporadický a rodinný 

 1. výskytom PPCH: 1 chorenie na sekundárny syfilis kože a slizníc
 2. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 3. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2223 ARO, z toho 220 CHPO a 37 komplikácií

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 1866 ochorení, z toho 86 CHPO, komplikácie – 24

Sobrance  chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 357 ochorení, z toho 134 CHPO, komplikácie – 13

  

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 691   potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac august  2022 eviduje  2 pozitívne vzorky u ulovenej diviačej zveri bez zmien správania /PS Strela Blatné Remety a PZ Erena Beša/. Opatrenia č. 265/2022-500 RVPS Michalovce v súvislosti s výskytom AMO u domácich ošípaných v obci Iňačovce po likvidácii chovov v ohnisku, ochrannom pásme a pásme dohľadu ostávajú v platnosti do odvolania.
 3. Dňa 2.8.2022 bola zaslaná všetkým zdravotníckym zariadeniam NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance informácia  o výskyte meningoencefalitídy v súvislosti s opičími kiahňami.
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za august 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 105 detí (2 s vrodenou vývojovou chybou )

Potraty: 37 ( z toho 26 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 2   

Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy 2