Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac apríl 2022

HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  APRÍL 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 297 kontrol z toho:
 • 11 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 251 kontrol
 • RAPEX – 35 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 113 kontrol.
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 22 rozhodnutí a 6 záväzných stanovísk.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. PPL uložená pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v  sume 500 € a odd. HV 1 pokuta rozhodnutím podľa zák. NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v sume 2000 € a 3 blokové pokuty v celkovej sume 30 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 60 vzoriek zo životného prostredia, 1 vzorka odpadovej vody, 30 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 1 odber od sentinelových lekárov. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 4. V mesiaci apríl bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. HŽPaZ vyhodnotený ako neopodstatnený.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 1628 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 1311 opatrení.
 6. Zamestnanci odd. poradne zdravia vykonali v mesiaci apríl 28 AG odberov, z ktorých 1 bol vyhodnotený ako pozitívny a 27 bolo negatívnych.
 7. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „Jarné trhy Michalovce 2022 – 20 ročník“, konaný v dňoch 29.4.- 30.4.2022, ktorý bol po hygienickej stránke dobre zabezpečený.
 8. V dňoch 28.- 29.4.2022 sa na RÚVZ Michalovce konalo riadne zasadnutie Poradného zboru hlavného hygienika SR pre odbor Výchova k zdraviu.

V mesiaci apríl boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

4.4.2022 – 31. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 31/2022 V.v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

20.4.2022 – 32 a 33. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 • 32/2022 V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 33/2022 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA 

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2022 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 1539 ochorení.

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 

MICHALOVCE: Za mesiac apríl 2022 bolo  hlásených 1207 prípadov ochorení na      COVID-19, z toho  19 ochorení ako NN  v PN Michalovce, n.o. a  12  úmrtí 

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 3 prípady; 1-4 roč. – 5 prípadov; 5-9 roč. -  34 prípadov; 10-14 roč. – 38 prípadov; 15-19 roč. – 50 prípadov; 20-24 roč. – 35 prípadov; 25-34 roč. – 167 prípadov; 35-44 roč. – 183 prípadov; 45-54 roč. – 220 prípadov; 55 – 64 roč. – 231 prípadov;   65+ roč. – 241 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 571 prípadov; Bajany – 7 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 10 prípadov; Beša – 4 prípady; Bracovce – 16 prípadov; Budkovce – 14 prípadov; Čečehov – 4 prípady; Čičarovce – 3 prípady; Čierne Pole – 4 prípady; Drahňov – 5 prípadov; Dúbravka – 19 prípadov; Falkušovce – 10 prípadov; Hatalov – 7 prípadov; Hažín – 8 prípadov;  Hnojné – 2 prípady; Horovce – 6 prípadov; Iňačovce – 5 prípadov;  Jastrabie pri Michalovciach – 5 prípadov; Jovsa – 7 prípadov; Kačanov -  6 prípadov; Kaluža – 6 prípadov; Kapušianske Kľačany – 3 prípady;  Klokočov – 2 prípady; Krásnovce – 3 prípady; Krišovská Liesková – 5 prípadov; Kusín – 5 prípadov; Lastomír – 10 prípadov; Laškovce – 2 prípady; Lesné – 2 prípady; Ložín – 3 prípady; Lúčky – 2 prípady; Malčice – 7 prípadov; Malé Raškovce –3 prípady; Markovce – 8 prípadov; Maťovské Vojkovce – 2 prípady; Moravany – 21 prípadov; Nacina Ves – 16 prípadov; Oborín – 7 prípadov;  Oreské – 1 prípad; Palín – 4 prípady; Pavlovce nad Uhom – 21 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 4 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 5 prípadov; Pozdišovce – 19 prípadov; Ptrukša – 7 prípadov; Pusté Čemerné – 3 prípady; Rakovec nad Ondavou – 6 prípadov; Ruská – 5 prípadov; Senné – 8 prípadov; Slavkovce – 4 prípady; Sliepkovce – 5 prípadov; Staré – 11 prípadov; Strážske – 31 prípadov; Stretava – 1 prípad; Suché – 7 prípadov;  Šamudovce – 8 prípadov; Trhovište – 10 prípadov;  Trnava pri Laborci – 9 prípadov;  Tušice – 12 prípadov; Tušická Nová Ves – 4  prípady; Veľké Kapušany – 74 prípadov; Veľké Raškovce – 2 prípady; Veľké Slemence – 2 prípady; Vinné – 44 prípadov; Vojany – 1 prípad;  Voľa – 7 prípadov; Vrbnica – 10 prípadov;  Vysoká nad Uhom -  2 prípady; Zalužice – 25 prípadov; Závadka – 5 prípadov; Žbince – 12 prípadov; Zbudza – 3 prípady; Zemplínska Široká – 14 prípadov.

 • Hlásené 1 úmrtie u 97-ročnej cudzinky /utečenec/ -Ukrajina.
 • Z hotspotu Michalovce dňa 27.3.2022 kde bola vyšetrená a následne hospitalizovaná na infekčnom oddelení NsP Michalovce, a.s  pre TT 38,9 °C, satur.O2 92%
 • 4.2022 – potvrdená RT PCR – COVID – 19
 • Úmrtie: 12.4.2022 

  Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.

                                         

SOBRANCE: Za mesiac apríl 2022 bolo v okrese Sobrance hlásených  332 prípadov ochorení na COVID-19,  z toho 4 ako NN na ODCH RN Sobrance, n.o. a 6 úmrtí. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 7 prípadov; 5-9 roč.  – 3 prípady;  10-14 roč. – 15 prípadov; 15-19 roč. – 10 prípadov; 20-24 roč. – 17 prípadov; 25-34 roč. – 46 prípadov; 35 – 44 roč. – 43 prípadov; 45–54 roč. – 45 prípadov; 55- 64 roč. – 50 prípadov; 65 + roč. – 96 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí:

Sobrance – 120 prípadovBaškovce – 7 prípadov;  Beňatina – 4 prípadov; Bežovce -  11 prípadov; Blatná Polianka – 2 prípady;  Blatné Remety – 4 prípadov; Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 3 prípady; Fekišovce – 4 prípady; Hlivištia – 7 prípadov; Horňa – 5 prípadov; Husák – 1 prípad; Inovce – 2 prípady; Jasenov – 3 prípady; Jenkovce – 3 prípady;  Koňuš – 2 prípady; Koromľa – 5 prípady;  Krčava – 4 prípady; Kristy – 3 prípady; Lekárovce – 7 prípadov; Nižná Rybnica – 3 prípady; Nižné Nemecké – 7 prípadov; Orechová – 4 prípady; Ostrov – 4 prípady; Petrovce – 8 prípadov; Porostov – 4 prípady; Porúbka – 3 prípady; Priekopa – 12 prípadov; Remetské Hámre – 10 prípadov;  Ruskovce – 14 prípadov; Ruský Hrabovec – 2 prípady; Sejkov – 5 prípadov; Svätuš – 5 prípadov; Tašuľa – 2 prípady; Tibava – 14 prípadov; Choňkovce – 8 prípadov; Úbrež – 2 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady; Vojnatina – 5 prípadov; Vyšná Rybnica – 7 prípadov ; Vyšné Nemecké – 3 prípady; Vyšné Remety – 4 prípady; Záhor – 5 prípadov.     

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický.  

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 6 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 3 ochorenia na  bacilovú červienku / dyzentéria/ - šigelóza , 8 kampylobakteriálnych  enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitida,   2 Enterocolitídy zapríčinené Clostridium difficile (hlásené ako NN), 5 Rotavírusových enteritidíd, 5 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 31 NN, z toho 8 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 cystitída, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 iná špecifikovaná infekcia typická pre perinatálnu periódu), 19 v PN Michalovce, n.o(19 ochorení COVID-19 u klientov – PN Michalovce, n.o.) a 4 v RN Sobrance, n.o. (4 ochorenia COVID-19 u pacientov ODCH – RN Sobrance, n.o.)
 3. 1 úmrtím: hlásené 1 úmrtie na Creuzfeldtovu-Jakobovu chorobu – genetická forma
 4. nepotvrdeným prípadom: 1 ochorenie Dg: G63.0 – polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy, PPCH
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3183 ARO, z toho 330 CHPO a 98 komplikácií

 

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 2516 ochorení, z toho 220 CHPO, komplikácie – 82

V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce v mesiaci   apríl 2022 bola  odobratá a expedovaná do virologického laboratória RÚVZ Košice  1 vzorka biologického  materiálu

 

Sobrance  chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 667 ochorení, z toho 110 CHPO, komplikácie – 16

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 1628 potvrdených  ohnísk, z toho 4 nepotvrdené.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac apríl  2022 eviduje  1 pozitívny prípad  AMO u diviačej zveri (1x ulovený diviak bez zmien správania) v PZ Javorina Oreské.
 3. Od 24.4 do 30.4.2022 prebiehal už 17. ročník kampane s názvom „Európsky imunizačný týždeň" (European Immunization Week /EIW/). Všetky aktivity boli zamerané na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o infekčných ochoreniach a ich možnej prevencii. Slogan „ Predchádzať – Chrániť - Očkovať" vyjadruje posolstvo každoročnej kampane. Heslo EIW 2022: „ Dlhý život pre všetkých."
 4. Dňa 21.4.2022 bola zaslaná informácia všetkým očkujúcim lekárom pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance o výskyte hepatitídy neznámej etiológie u detí v niektorých európskych krajinách.
 5. Dňa 26.4.2022 bola zaslaná informácia všetkým očkujúcim lekárom pre deti a dorast a dospelých v okresoch Michalovce a Sobrance o prístupe k očkovaniu utečencov z Ukrajiny.
 6. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za apríl 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 87 detí (1 s vrodenou chybou, 1x dvojčatá )

Potraty: 19 ( z toho 9 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 0   

Nová drogová závislosť:  3, z toho tvrdé drogy 1