Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania ku projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Michalovce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlomv Michalovciach sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Michalovce. Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Michalovce“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Michalovciach  bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,

  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu je zverejnená v MetaIS: Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Michalovciach

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.7.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na  e-mailovú  adresu   mi.informatik@uvzsr.sk.

Prílohy:

vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx 13 kB)

I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_ProjektNFP401101A236_240703_v1.0 - RÚVZ (.pdf 813 kB)

P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__v1.0_detailny_ RÚVZ (.xlsx 118 kB)

I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_Projekt_NFP401101A236_v1.0_detailny__1_RÚVZ (.xlsx 101 kB)