Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac jún 2024

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  JÚN 2024 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 317 kontrol z toho:

 • bežný ŠZD+PD – 272 kontrol
 • RAPEX – 45 kontrol

V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  25 kontrol.
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 46 rozhodnutí, 444 rozhodnutí z vlastného podnetu a 11 záväzných stanovísk. 
Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 126 vzoriek zo životného prostredia a  3 vzorky odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2024 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HDM uložená 1 bloková pokuta v sume 99 € a 1 opatrenie na mieste podľa zák. 355/2007 Z.z (zmrazovanie mäsa a narušenie chladového reťazca. Odd. HVBPKV bola uložená 1 pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v  sume 500 €.
Na odd. epidemiológie bolo hlásených 259 potvrdených ohnísk. V potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 307 opatrení.
V mesiaci jún bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet,  ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. PPL vyhodnotený ako opodstatnený. 
Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 07.06.2024 pre TA3, RTVS, TV MARKÍZA, TV Mistrál a Regina KE rozhovor k zahájeniu LTS na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere. 
Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 28 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. 
Prednášková činnosť
Pre deti MŠ: 

 • Hygiena rúk

Pre žiakov ZŠ:

 • Prevencia závislosti

Pre seniorov:

 • Pitný režim a výživa v lete


II.   EPIDEMIOLOGICKÁ  SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2024 bola charakterizovaná:   

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 15 ochorení na Salmonellovú enteritídu,  4   infekcie enteropatogénnymi E. coli, 16  kampylobakteriálnych  enteritíd, 1 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,  5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 ochorenia hlásené ako nozokomiálne nákazy), 8 rotavírusových enteritíd, 6 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk, 3 adenovírusové enteritídy, 1 Ascarióza s črevnými komplikáciami, 1 Trichurióza,  1 Enterobióza – mrle 
 2. výskytom vírusovej hepatitídy A:  spolu bolo hlásených 50 ochorení (31 v okrese Michalovce, 19 ochorení v okrese Sobrance
 3. Výskyt ochorení: sporadický, epidemický 

Epidemický výskyt B15 na ul. Michalovskej, Sobrance: 
Za mesiac jún 2024 hlásených 19 ochorení  v epidemiologickej súvislosti u detí  žijúcich v neštandardných hygienických podmienkach bývania. Od 23.5.2024  spolu hlásených 22 ochorení na VHA.

Veková skupina: 1-4 r. – 9x; 5-9 r. – 10x
Kolektív: MŠ – 2x; ZŠ – 4x; ŠZŠ – 2x; mimo kolektív – 11x.

V súvislosti s výskytom tohto prenosného infekčného ochorenia v meste Sobrance RÚVZ Michalovce :

 • písomne požiadal dňa 3.6.2024 všetky potravinárske prevádzky v meste Sobrance  o zvýšenú frekvenciu sanitácie a účinnej dezinfekcie, vrátane zabezpečenia dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do predajni a upozorňovania kupujúcich na ich používanie z dôvodu zabránenia šírenia tohto infekčného ochorenia.
 • dňa 3.6.2024 opakovane  písomne informovalo MsÚ a Okresný úrad  Sobrance o nepriaznivej epidemiologickej situácii vo výskyte ochorení na VHA v uvedenej lokalite a požiadalo samosprávu o súčinnosť   pri plnení nariadených preventívnych opatrení, ktoré sú najmä prísne dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny prostredia, hygienické opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, správna likvidácia TKO a ľudských fekálií a zdravotná osveta všetkých obyvateľov žijúcich v danej lokalite.
 • písomne upozornil dňa 4.6.2024 všetky školské a predškolské zariadenia v meste Sobrance na zintenzívnenie epidemiologických opatrení a nevyhnutnosť vykonávania preventívnych opatrení k tlmeniu nákazy. 
 • 5.6.2024 sa konalo pracovné stretnutie   v Komunitnom centre  Sobrance za prítomnosti    zástupcu primátora mesta Sobrance, RÚVZ Michalovce, Mestskej polície mesta Sobrance, zástupca ÚPSVaR,  zástupcovia terénnych sociálnych pracovníkov mesta Sobrance, zástupcovia komunitného centra Sobrance a koordinátora  aktivačnej činnosti.
 • Dňa 6.6.2024  mesto Sobrance písomne informovalo   RÚVZ Michalovce o vykonaných opatreniach na zamedzenie vzniku a šírenia prenosného infekčného ochorenia v meste Sobrance.
 • RÚVZ Michalovce dňa 10.6.2024 a  21.6.2024  opakovane  žiadal samosprávu o súčinnosť pri plnení nariadených preventívnych opatrení, ktoré sú najmä prísne dodržiavanie osobnej hygieny a hygieny prostredia hygienické opatrenia na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, správna likvidácia tuhého odpadu ľudských fekálií a zdravotná osveta všetkých obyvateľov žijúcich v danej lokalite.
 • Dňa 13.6.2024 RÚVZ Michalovce písomne informovalo ÚVZ SR Bratislava o epidemickom výskyte VHA na ul. Michalovskej v Sobranciach.  
 • Dňa 25.6.2024 sa uskutočnilo neformálne pracovné stretnutie  za účasti RÚVZ Michalovce, Mesta Sobrance, OÚ Sobrance, MsP Sobrance, MOaPS, Zdravé regióny. Z tohto stretnutia sa mesto Sobrance zaviazalo vykonať opatrenia  na zamedzenie ďalšieho šírenia infekčného ochorenia  a následne dňa 27.6.2024 písomne informovalo RÚVZ Michalovce.
 • Zamestnanci RÚVZ Michalovce vykonávajú priebežne epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákaz (rodina,  školské zariadenia, pracoviská) za účelom ohraničiť ohnisko a nariadiť protiepidemické opatrenia: dezinfekcia, vyhľadávanie podozrivých z nákazy, vyhľadávanie podozrivých z ochorenia, zdravotná osveta, očkovanie. 
 • Formou rozhodnutia RH  RÚVZ Michalovce  za mesiac jún  2024  bolo vydaných 444    opatrení.
 1. výskytom akútnej vírusovej hepatitídy C: hlásené 3 ochorenia  
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 65 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridiumd difficile,  2 septikémie vyvolané Staphylococcus aureus, 3 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami,1 kandidóza kože a nechtov, 8 zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 2 flebitídy a tromboflebitídy povrchových ciev DK, 1 akútny zápal mandlí – tonsillitis acuta, 3 akútne infekcie DCD na viacerých a nešp. miestach, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 8 bližšie neurčených pneumónií, 1 nešp. akútna infekcia DDC, 1 iné dermatitídy, 1 nešp. cystitída, 16 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 6 infekcií chirurgickej rany, 3 infekcie po výkone nezatriedené inde, 1 nosič inej infekčnej choroby) a 1 NN v PN Michalovce, n.o.(1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom). 
 3. výskytom Divého kašľu vyvolaného Bordetella pertussis: hlásené 3 ochorenia 
 4. nulovým výskytom:  meningitídy, PPCH, tuberkulózy, zoonóz 
 5. výskytom respiračných nákaz: 66 ochorení na varicellu bez komplikácií, 2 ochorenia na zoster bez komplikácií, 3 pneumónie vyvolané respiračným syncyciálnym vírusom, 2 akútne bronchitídy vyvolaných respiračným syncyciálnym vírusom 
 6. výskytom akútne respiračného ochorenia a chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2304 ARO, z toho 118 CHPO a 23 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 2021 ARO,  z toho 118  CHPO a 14 komplikácií
  Sobrance:  hlásených  283 ARO, z toho 0  CHPO a 9  komplikácií


Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za jún 2024:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 67 detí (0 s vrodenou vývojovou chybou) 
Potraty: 35 (z toho 25 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 2 (z toho dokonaný pokus: 0)    
Nová drogová závislosť:  2 (z toho tvrdé drogy:0)