Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ MI

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 34. kalendárny týždeň 2023

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 295 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 485,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 7 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 11,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (33. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 4,4 %  a výskyt CHPO vyšší o 228 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1552,7/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb. 

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 34. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 86 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 524,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (33. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 22,6 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2830,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 9,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2), sinusitídy (4).
V 34. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 34. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce hlásený 1 prípad ochorenia na COVID  - 19, v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach