Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (RÚVZ MI)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Michalovce a Sobrance. 

RÚVZ Michalovce je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Janka Stašková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 208 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 368,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 16 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 28,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (26. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 21 %  a výskyt CHPO vyšší o 5 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1272,4/100 000). Priebeh ochorení u osôb nebol komplikovaný. 
V okr. Michalovce sentinelovými lekármi nebol vykonaný odber biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 27. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 
V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 62 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 415,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (26. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 72 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1769,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 6,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (1), sinusitídy (2).
V 27. kalendárnom týždni 2024 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Michalovce a Sobrance hlásené nové prípady ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach