Aktuality

Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac máj 2023

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  MÁJ 2023 bola činnosť RÚVZ so sídlom v Michalovciach v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných  433 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 337 kontrol
-    RAPEX – 96 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  76 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 37 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk. 
3.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 60 vzoriek zo životného prostredia, 5 odberov od sentinelových lekárov, 25 sterov z prostredia a  10 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2023 boli odobraté aj 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline.
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HDM uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 159 € a odd. HVBPaKV 2 opatrenia na mieste podľa zák. 355/2007 Z.z (zákaz výroby, manipulácie a uvádzania do obehu potravín a surovín bez etikiet v príslušným označením v štátnom jazyku a po dátume minimálnej trvanlivosti v zaradení spoločného stravovania a 1 opatrenie uložené na mieste podľa zák. 152/2007 o potravinách v znení neskorších predpisov (obmedzenie resp. zákaz umiestnenia na trh výživového doplnku).
5.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 140 potvrdených ohnísk a 16 nepotvrdených ohnísk. V potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 124 opatrení.
6.    V mesiaci máj boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety,  ktoré boli po prešetrení zamestnancami odd. HVBPaKV vyhodnotené ako neopodstatnené. 
7.    Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „Strážčanský jarmok“, konaný v dňoch 26.5.- 27.5.2023, ktorý bol po hygienickej stránke dobre zabezpečený.
8.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 45 klientov, z ktorých 36 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 2 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. 
9.    V rámci svetového dňa Pohybom ku zdraviu, ktorý pripadol na 10.5 boli rozdistribuované letáky ku kampani Vyzvi srdce k pohybu (MsÚ, ÚPSVaR, sociálna poisťovňa, zamestnanci základných a stredných škôl, poliklinika a zdravotné strediská v Michalovciach, web stránka a vestibul RÚVZ Michalovce).
10.    Dňa 31.5. 2023 v rámci Svetového dňa bez tabaku  sa v poradni zdravia pri RÚVZ Michalovce uskutočnil deň otvorených dverí. Klientom bolo realizované vyšetrenie Smokerlyzerom a zároveň bolo poskytnuté poradenstvo v oblasti prevencie závislosti od tabaku.
11.    Prednášková činnosť
Pre žiakov ZŠ:
•    Zdravá strava – 3. roč.
•    Projekt Viem čo zjem – 3.,4.,6. roč.
•    Pohybová aktivita – 8.,9. roč.
Pre študentov stredných škôl:
•    Alkohol – 1. roč. GPH Michalovce
•    Fajčenie – 1.,2. roč. SOŠ Hotelová Michalovce
Pre seniorov:
•    Pohyb a seniori
•    Pohybová aktivita

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2023 bola charakterizovaná:   

a)    výskytom črevných ochorení: hlásené boli 4 ochorenia na Salmonellovú enteritídu, 20 Kampylobakteriálnych  enteritíd, 7 enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 9 Rotavírusových enteritíd, 5 akútnych gastroenteritíd zapríčinených vírusom Norwalk, 6 adenovírusových enteritíd, 2 askariózy, 1 trichurióza, 1 enterobióza - mrle.  
b)    výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 31 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (8 zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 1 Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 2 zápaly pľúc vyvolané nešp. mikroorganizmom,  5 bližšie neurčených pneumónií, 1 akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami, 8 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta,  3 infekcie v mieste operačného výkonu, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde,  2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami. 
c)    výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásených 20 ochorení
d)    výskytom tuberkulózy:  5 ochorení na tuberkulózu (1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskopiou spúta s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna, 1 tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení, 1 ochorenie na latentnú tuberkulóznu infekciu, 1 tuberkulóza čriev peritonea a mezenterických uzlín, 1 nešpecifická miliárna tuberkulóza)
e)    výskytom PPCH: 1 ochorenie na primárny genitálny syfilis a 1 ochorenie na chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy
f)    výskytom hepatitídy: 3 ochorenia na chronickú vírusovú hepatitídu C
g)    nulovým výskytom:  meningitídy
h)    výskytom zoonóz: 1 ochorenie na nešp. vírusovú encefalitídu prenášanú kliešťami a 1 ochorenie na Lymeskú boreliózu
i)    výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3375 ARO, z toho 131 CHPO a 41 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 3052 ARO,  z toho131  CHPO a 26 komplikácií
Sobrance:   hlásených  323 ARO, z toho 0  CHPO a 15  komplikácii

Za mesiac máj 2023  bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces  v 2 zariadeniach:  MŠ Dúbravka a ZŠ Markovce

Sentinelovými lekármi bolo vykonaných  5  odberov biologického materiálu (výter hrdlo + nos)  do odberového média.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. za máj 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 88 detí  
Potraty: 30 (z toho 19 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 2    
Nová drogová závislosť:  1, z toho tvrdé drogy 1