Aktuality

Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac jún 2023

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  JÚN 2023 bola činnosť RÚVZ so sídlom v Michalovciach v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 284 kontrol z toho:
- bežný ŠZD+PD – 225 kontrol
- RAPEX – 58 kontrol
- 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na Bronchiálnu astmu).
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  72 kontrol.
2. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 28 rozhodnutí a 7 záväzných stanovísk. 
3. o laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 9 vzoriek zo životného prostredia,  8 sterov z prostredia a  6 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2023 boli odobraté aj 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave a 6 vzoriek kozmetických výrobkov ktoré boli zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade. 
4. a nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HVBPaKV uložená 1 pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v  sume 500 € a 1 pokuta rozhodnutím podľa zák. NR SR č.  152/1995 Z.z. o potravinách v sume 1000 € .
5. a odd. epidemiológie bolo hlásených 189 potvrdených ohnísk a 2 nepotvrdené ohniská. V potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 116 opatrení.
6.  mesiaci jún bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet,  ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. HVBPaKV a HŽPaZ vyhodnotený ako neopodstatnený.
7. egionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 9.06.2023 (pre RTVS) rozhovor na tému kúpacia sezóna 2023 a dňa 23.6.2023 (pre TV Markíza) rozhovor na tému rekreačné vody na kúpanie na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere. 
8. dd. HDM boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konali 2 zotavovacie podujatia „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo spolu 85 detí.
9.  poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 5 klientov, z ktorých všetci mali sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. 
10. 6.6. bol OSN vyhlásený Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Téma medzinárodného dňa na tento rok je „Ľudia na prvom mieste: zastavme stigmu a diskrimináciu posilníme prevenciu“. V rámci tohto dňa zamestnanci poradne zdravia realizovali edukačné aktivity. Informácie boli zverejnené aj na webovej stránke RÚVZ Michalovce a vo vestibule RÚVZ Michalovce 
11. rednášková činnosť
Pre žiakov MŠ: 
• Deti a pohyb
• Zúbky
Pre žiakov ZŠ:
• Pohyb a zdravie -  3. roč.
• Drogy – 8. roč.
Pre študentov stredných škôl:
• Fajčenie – 1.,2. roč. SZŠ Michalovce
• AIDS a HIV – 3. roč. OA Michalovce
• Drogy – 1. a 2. roč. – SPŠ Technická a SOŠ Cirkevná Michalovce
Pre seniorov:
• Drogy, AIDS – združenie Integra

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2023 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 5 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 1 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei, 2 infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli, 18 Kampylobakteriálnych  enteritíd, 8 enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 21 Rotavírusových enteritíd, 1 akútna gastroenteritída zapríčinená vírusom Norwalk (hlásená ako NN), 2 adenovírusové enteritídy 
b) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 56 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 2 septikémie vyvolané Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 3 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 nešpecifikovaná septikémia, 1 kandidová septikémia, 1 nehnisavý zápal stredného ucha,              5 Zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 1 akútny zápal prinosových dutín – sinusitis acuta, 1 pneumónia vyvolaná Streptococcus, skupina B, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 8 bližšie neurčených pneumónii, 3 nešpecifikované  akútne infekcie dolných dýchacích ciest, 1 celulitída – flegmóna, 3 cystitída, 1 akútna cystitída, 14 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 iná špecifikovaná infekcia typická pre perinatálnu periódu, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde).   
c) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásených 7 ochorení
d) výskytom tuberkulózy:  3 ochorenia na tuberkulózu (1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskopiou spúta /chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 tuberkulóza pľúc potvrdená nešp. prostriedkami, 1 tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom  alebo histologickom potvrdení)
e) výskytom PPCH:  1 ochorenie na chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy
f) nulovým výskytom:  hepatitídy, meningitídy
g) výskytom zoonóz: 1 ochorenie na Lymeskú boreliózu,  1 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom, 1 Nešp. toxoplazmóza 
h) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2396 ARO, z toho 105 CHPO a 46 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 1978 ARO,  z toho105  CHPO a 25 komplikácií
Sobrance:   hlásených  418 ARO, z toho 0  CHPO a 21  komplikácii
Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. za jún 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 71 detí  
Potraty: 35 (z toho 22 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 0    
Nová drogová závislosť:  5, z toho tvrdé drogy 3