Aktuality

Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac júl 2023

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  JÚL 2023 bola činnosť RÚVZ so sídlom v Michalovciach v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 266 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 172 kontrol
-    RAPEX – 94 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  53 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 33 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a 88 rozhodnutí z vlastného podnetu. 
3.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 81 vzoriek zo životného prostredia,  46 sterov z prostredia a  3 vzorky odpadovej vody. 
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HVBPaKV uložené 1 opatrenie na mieste podľa zák. 355/2007 Z.z (uzatvorenie prevádzky zariadenia spoločného stravovania z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia salmonelózy u konzumentov aj personálu ZSS). 
5.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 202 potvrdených ohnísk a 18 nepotvrdených ohnísk. V potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 174 opatrení.
6.    V mesiaci júl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HVBPaKV vyhodnotený ako opodstatnený a 1 neopodstatnený.
7.    Odd. HDM bola vykonaná cielená kontrola v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorej sa konalo 1 zotavovacie podujatie „Škola v prírode“, ktorej sa zúčastnilo spolu 39 detí.
8.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 18 klientov, z ktorých 16. mali sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. 
9.    Prednášková činnosť
Pre seniorov:
•    KVCH – klub seniorov ul. Okružná, Michalovce
•    Pitný režim – DSS Hollého, Michalovce
•    Slnečné svetlo a pitný režim – Klub dôchodcov, ul. Obrancov mieru a ul. Komenského, Michalovce
•    Pitný režim – Klub dôchodcov ul. Školská, Michalovce a združenie Integra


II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2023 bola charakterizovaná:   

a)    výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 37 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 3 Bacilové červienky/dyzentéria/ - šigelóza (z toho 2 šigelózy zapríčinené Shigella flaxneri a 1 šigelóza zapríčinená Shigella sonnei), 24 Kampylobakteriálnych  enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 1 ochorenie hlásené ako NN), 2 giardiózy (lambliáza), 33 Rotavírusových enteritíd, 6 akútnych gastroenteritíd zapríčinených vírusom Norwalk, 4 Adenovírusové enteritídy 
b)    výskytom vírusovej hepatitídy A:  hlásených bolo 9 ochorení, z toho 8 v epidemiologickej súvislosti

 Boli vykonané protiepidemické opatrenia: 

-    priebežné epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákaz, za účelom lokalizovať ohnisko a nariaďovať protiepidemické opatrenia, 
-    opakované návštevy ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých,  opakovane  sa zdôrazňovalo  dodržiavanie hygienických štandardov, hlavne správne umývanie rúk a čo  najrýchlejšie absolvovanie lekárskeho vyšetrenia za účelom vylúčenia VHA a následného očkovania proti VHA,
-    listom zo dňa 28.7.2023 bol primátor Mesta Veľké Kapušany upovedomený o výskyte ochorenia v meste Veľké Kapušany a na zamedzenie šírenia tohto ochorenia bolo Mestu  Veľké Kapušany nariadené odstrániť odpad v tejto lokalite,  a tak predísť prípadnému šíreniu tohto ochorenia, 
-    o dodržiavaní zvýšenej sanitácie a dezinfekcie boli písomne informovaní aj prevádzkovatelia obchodných reťazcov v okrese Michalovce a Sobrance, vzhľadom na migráciu obyvateľstva
-    boli vykonávané priebežné kontroly vo všetkých obchodných reťazcoch v meste Veľké Kapušany a následne aj v okrese Michalovce a Sobrance, 
-    dňa 01.08.2023 zvolala RH  RÚVZ Michalovce komisionálne jednanie na   MsÚ Veľké Kapušany za účelom informovania o aktuálnej epidemiologickej situácii, prijímania protiepidemických opatrení a ich kontrole, za účelom zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto vysoko nákazlivého prenosného infekčného ochorenia, 
-    RÚVZ Michalovce pripravil edukačný leták o žltačke typu A, ktorý bol operatívne distribuovaný všeobecným lekárom, všetkým obchodným reťazcom a primátorovi Mesta Veľké Kapušany, aby opakovane masovokomunikačnými prostriedkami mohlo mesto  informovať obyvateľstvo o výskyte ochorenie a dodržiavania preventívnych opatrení 
 
c)    výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 31 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami,   1 iná špecifikovaná septikémia, 7 zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 3 bližšie neurčené pneumónie,  2 cystitídy, 10 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste chirurgického výkonu, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde, 2 nosiče inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie, 1 nosič inej infekčnej choroby) a 1 NN v PN Michalovce, n.o.  (1 ochorenie na Ovčie kiahne – varicella).   
d)    výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásené 2 ochorenia
e)    výskytom varicelly :  hlásených bolo spolu 35 ochorení 
f)    výskytom PPCH:  3 ochorenia na sekundárny syfilis kože a slizníc, 1 nešpecifikovaná gonokoková infekcia  
g)    výskytom zoonóz:  2 hemoragické horúčky s renálnym syndrómom 
h)    nulovým výskytom:  meningitídy, tuberkulózy
i)    výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1117 ARO, z toho 34 CHPO a 17 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 985 ARO,  z toho 34  CHPO a 12 komplikácií
  Sobrance:  hlásených  132 ARO, z toho 0  CHPO a 5  komplikácii

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. za júl 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 96 detí  
Potraty: 33 (z toho 15 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 0    
Nová drogová závislosť:  7, z toho tvrdé drogy 5