Aktuality

Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac august 2023

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  AUGUST 2023 bola činnosť RÚVZ so sídlom v Michalovciach v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 244 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 201 kontrol
-    RAPEX – 42 kontrol
-    1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ a vibrácie).
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  56 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 28 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk a 335 rozhodnutí z vlastného podnetu. 
3.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 90 vzoriek zo životného prostredia a  3 vzorky odpadovej vody. 
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HVBPaKV uložená 1 bloková pokuta v  sume 60 € a 2 opatrenia na mieste podľa zák. 355/2007 Z.z (1. uzatvorenie prevádzky zariadenia spoločného stravovania z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia vírusovej hepatitídy typu A u zamestnanca ZSS, 2. uzatvorenie predajne zmrzliny z dôvodu nezabezpečenia dodávky tečúcej teplej a pitnej vody). 
5.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 186 potvrdených ohnísk a 14 nepotvrdených ohnísk. V potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 141 opatrení.
6.    V mesiaci august bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. PPL vyhodnotený ako neopodstatnený.
7.    Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 2.8.2023 (pre TASR, Nový čas, Korzár) a 3.8.2023 (pre TV JOJ a TV Markízu) rozhovor o výskyte hepatitídy typu A vo Veľkých Kapušanoch, dňa 8.8.2023 (pre RTVS) rozhovor o výskyte epidémie žltačky vo Veľkých Kapušanoch, dňa 15.8.2023 (pre TV JOJ, TV Markízu) informácie ohľadom kvality vody na ZŠ a Vinianskom jazere, dňa 19.8.2023  (pre TV JOJ) a 21.8.2023 (pre Plus jeden deň) informácie ohľadom COVID-19 u futbalistov MFK Michalovce, dňa 22.8.2023 (pre RTVS) informácie o kvalite vody na prírodných kúpaliskách. 
8.    Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením. 
Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk. 
9.    V súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v meste Veľké Kapušany boli zamestnancami odd. HVBPKV vykonávané cielené kontroly v obchodných reťazcoch, obchodných centrách a predajniach potravín v okrese Michalovce a Sobrance so zameraním na vykonávanie sanitácie a účinnej dezinfekcie týchto prevádzok z dôvodu zabránenia šírenia tohto vysoko nákazlivého infekčného ochorenia. Zároveň bol školským zariadeniam v okrese Michalovce zaslaný list o zintenzívnení preventívnych opatrení smerujúcich k tlmeniu prenosu nákazy vzhľadom na to, že školské zariadenia sú mimoriadne vhodným prostredím pre rýchle šírenie tohto vírusového ochorenia.
10.    Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami: „Zemplínske slávnosti 2023“ konané v dňoch 11.8.-13.8.2023 v meste Michalovce, „52 Zemplínsky jarmok“  konaný v dňoch 18.8. – 19.8.2023 v meste Michalovce a „Zraz motorkárov“ konaný v dňoch 8.8.2023 – 20.8.2023 na Zemplínskej Šírave, stredisko Slnečný lúč. Všetky boli po hygienickej stránke dobre zabezpečené.
11.    Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 14 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
12.    Odd. HDM bola vykonaná cielená kontrola v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorej sa konalo 1 zotavovacie podujatie „Škola v prírode“, ktorej sa zúčastnilo spolu 30 detí.
13.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 15 klientov,  ktorí mali sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. 
14.    Prednášková činnosť
Pre seniorov:
•    Hypertenzia – klub dôchodcov, ul. Kyjevská, Michalovce
•    Alergické reakcie – zariadenie Integra, Michalovce
•    Zdravé starnutie a Alergické reakcie – Klub dôchodcov, Michalovce
•    Obezita – DSS, Stráňany, Michalovce


II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2023 bola charakterizovaná:   

a)    výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 16 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 3 Bacilové červienky/dyzentéria/ - šigelóza zapríčinená Shigella sonnei, 39 Kampylobakteriálnych  enteritíd, 2 Enteritídy zapríčinené Yersinia enterocolitica, 7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 5 ochorení hlásených ako NN),1 Ascarióza s črevnými komplikáciami, 23 Rotavírusových enteritíd, 3 akútne gastroenteritídy zapríčinené vírusom Norwalk, 2 Adenovírusové enteritídy 
b)    výskytom vírusovej hepatitídy A:  hlásených bolo 33 ochorení 
 Vo Veľkých Kapušanoch  naďalej prebiehal explozívny epidemický výskyt. 


Epidemický výskyt VHA v obci Drahňov:
Od 21.8.2023 bolo hlásených v obci Drahňov 7 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým štandardom bývania a stravovania.
Epidemiologickým šetrením bolo zistené, že obyvatelia obce Drahňov chodia nakupovať do mesta Veľké Kapušany/LIDL, TESCO/ a tak mohlo pravdepodobne dôjsť k zavlečeniu ochorenia do obce. Vzhľadom k tomu, že ochorenie vzniklo u obyvateľov, ktorí sú neprispôsobiví a nedodržujú karanténne opatrenia nariadené orgánom na ochranu zdravia je možné vzhľadom na mechanizmus prenosu ochorenia predpokladať jeho šírenie medzi ostatnú vnímavú populáciu.
RÚVZ Michalovce úzko spolupracuje so samosprávou v obci Drahňov – starosta obce bol dňa 24.8.2023 ústne a písomne informovaný o vzniknutej nepriaznivej epidemiologickej situácii v obci.
Dňa 30.8.2023 rozhodnutím RH RÚVZ Michalovce bola vydaná verejná vyhláška , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia VHA v obci Drahňov, kde sa majú podrobiť fyzické osoby vo veku od 2 rokov do 15 rokov /vrátane/ s pobytom v obci Drahňov, v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom,  v lokalitách bez prístupu k pitnej vode alebo bez odkanalizovania odpadových vôd, lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a očkovaniu proti VHA podľa pokynov ošetrujúceho lekára. 
Ochorenia potvrdené: klinicky, sérologicky a epidemiologicky
c)    výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 39 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 2 zápaly spojovky – conjunctivis, 4 zápaly žíl – phlebitis et trombophlebitis, 1 akútna infekcia HDC na viacerých a nešp. miestach, 1 nešp. bakteriálna pneumónia, 2 zápaly pľúc vyvolané nešp. mikroorganizmom,  7 bližšie neurčených pneumónií, 1 zápal pobrušnice – peritonitis, 1 iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, 1 Cystitída, 7 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 iná špecifikovaná infekcia typická  pre perinatálnu periódu, 2 infekcie v mieste chirurgického výkonu, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde).                     
d)    výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásené 2 ochorenia
e)    výskytom varicelly :  hlásené boli 4 ochorenia 
f)    výskytom tuberkulózy:  1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskopiou spúta /chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 ochorenie na tuberkulózu vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení
g)    výskytom PPCH:  5 ochorení na sekundárny syfilis kože a slizníc, 2 ochorenia na latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý,  1 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz, 1 bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti /HIV/
h)    výskytom zoonóz:  2 ochorenia na lymeskú boreliózu, 1 ochorenie na nešp. vírusovú encefalitídu prenášanú kliešťami,  1 hemoragická horúčka s renálnym syndrómom 
i)    nulovým výskytom:  meningitídy, 
j)    výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1283 ARO, z toho 23 CHPO a 26 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 1088 ARO,  z toho 23  CHPO a 9 komplikácií
  Sobrance:  hlásených  195 ARO, z toho 0  CHPO a 17  komplikácii

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. za august 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 91 detí  
Potraty: 29 (z toho 19 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 2    
Nová drogová závislosť:  6, z toho tvrdé drogy 5