Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 34. kalendárny týždeň 2023

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 295 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 485,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 7 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 11,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (33. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 4,4 %  a výskyt CHPO vyšší o 228 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1552,7/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb. 

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 34. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 86 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 524,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (33. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 22,6 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2830,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 9,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), otitídy (2), sinusitídy (4).
V 34. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 34. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce hlásený 1 prípad ochorenia na COVID  - 19, v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach