Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 33. kalendárny týždeň 2023

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 269 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 464,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 2 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 3,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (32. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 31,4 %  a výskyt CHPO nižší o 75 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1702,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (0), otitídy (0), sinusitídy (2).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 33. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 51 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 427,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (32. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 42 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1946,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osoby, čo predstavuje 5,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (0), sinusitídy (2).

V 33. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.
V 33. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce hlásený 1 prípad ochorenia na COVID  - 19, v okrese Sobrance nebol hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach