Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 29. kalendárny týždeň 2023

V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 223 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 385,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 10,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (28. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 27 % a výskyt CHPO je nižší o 46 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (862,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), otitídy (2), sinusitídy (1).

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 29. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 29. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 22 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 122,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (28. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 175 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (424,6/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb.
V 29. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 29. kalendárnom týždni 2023 nebol v okresoch Michalovce a Sobrance hlásený prípad ochorenia na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach