Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 28. kalendárny týždeň 2023

V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 328 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 527,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 12 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 19,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (27. kalendárny týždeň 2023) bol zaznamenaný pokles ARO o 35 %, a pokles CHPO o 39 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2156,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u chorých osôb v 5 prípadoch (pneumónia – 4, otitída - 1), čo predstavuje 1,5 % z celkového počtu ARO.

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 28. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance  6 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 44,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (27. kalendárny týždeň 2023) bol výskyt ARO nižší o 83 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  60+  (143,8/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný v ani jednom prípade.
V 28. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Michalovce hlásené 1 ochorenia na COVID-19, v okr. Sobrance nulový výskyt. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach