Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 27. kalendárny týždeň 2023

V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 258 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 810,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 10 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 31,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (26. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 23 % a výskyt CHPO je nižší o 24 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2509,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u chorých osôb v 1 prípade (otitída), čo predstavuje 0,4 % z celkového počtu ARO.

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 27. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 43 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 262,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (26. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 46 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1061,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u chorých osôb v 5 prípadoch (pneumónie – 2, otitídy – 1, sinusitídy – 2), čo predstavuje 11,8 % zo všetkých ARO..
V 27. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 27. kalendárnom týždni 2023 nebolo v okrese Michalovce a Sobrance hlásené nové ochorenie na COVID – 19. 

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach