Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Michalovce a Sobrance za 26. kalendárny týždeň 2023

V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 381 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 658,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 24 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 41,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (25. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 31,6 % a výskyt CHPO je nižší o 25 %.
V okr. Michalovce bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (2293,8/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb.

V okr. Michalovce sentinelovými lekármi neboli vykonané odbery biologického materiálu /výter hrdlo + nos/ do odberového média.
V 26. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Michalovce prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. 

V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Sobrance 80 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 487,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných  (CHPO) 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (25. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 24,2 % a výskyt CHPO s nulovým výskytom.
V okr. Sobrance bola hlásená najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO vo vekovej skupine  0 až 5 ročných  (1857,7/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný u chorých osôb.
V 26. kalendárnom týždni 2023 nebol v okrese Sobrance prerušený výchovno–vzdelávací proces v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

V 26. kalendárnom týždni 2023 bol v okrese Michalovce hlásený 1 prípad ochorenia na COVID – 19. V okrese Sobrance nebol hlásený žiaden prípad na ochorenie COVID – 19.

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach