Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ LV

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 38. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 903 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1780,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 100,0 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6531,2/100 000.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 1,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (5). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (4).
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 38. kalendárnom týždni 2023 hlásených 90 ochorení (chorobnosť 177,5/100 000), čo predstavuje 10,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 14,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (864,9/100 000).
Výchovno-vzdelávací proces nebol v 38. kalendárnom týždni 2023 prerušený v žiadnom školskom zariadení.
V 38. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 2 pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19, podobne ako v predchádzajúcom týždni.

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice