Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 26. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 26. kalendárny týždeň 2024

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 600 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1561,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 8426,1/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (12). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (2).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni 2024 hlásených 34 ochorení (chorobnosť 88,5/100 000), čo predstavuje 5,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 62,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (473,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces nebol v 26. kalendárnom týždni 2024 prerušený v žiadnom školskom zariadení.

V 26. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, čo je rovnako ako v prechádzajúcom týždni.

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice