Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Levicich sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Levice. Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Levice“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Leviciach  bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát. 
Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu:
vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (.xlsx,13kB)
I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_Projekt_xxx_v1.0_detailny__1_RÚVZ (.xlsx, 103kB)
I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v1.0 - RÚVZ (.pdf, 832kB)
P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__v1.0_detailny_ RÚVZ (.xlsx,120kB)
Manažérske produkty a katalóg požiadaviek (.docx, 20kB)


Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.7.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na  e-mailovú  adresu   lv.sekretariat@uvzsr.sk