Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že v období júl - august 2024 sa na oddelení epidemiológie nebudú vykonávať odbery krvi na vyšetrenie HIV.

 

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 26. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 26. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k miernemu poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 401 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1089,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,2%. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni hlásených 14 ochorení, t. j. chorobnosť 38,0/100 000, čo predstavuje 3,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla  o 55 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3908,4/100 000 obyvateľov a u CHPO   chorobnosť dosahovala 158,4/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený prípad chrípky.

V 26. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese Liptovský Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 93%  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 24 komplikácií, čo je 6,0 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 16

Otitídy: 8

Sinusitídy: 0

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov:

COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 26. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k vzostupu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia. V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 301 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 850,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 57,1 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni hlásených 15 ochorení, t. j. chorobnosť 42,4/100 000, čo predstavuje 4,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 31,2 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 2079,2/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 140,5/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený prípad chrípky.

      V 26. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 45 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených  9 komplikácií, čo je 3,0 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 3

Otitídy: 3

Sinusitídy: 3

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička