Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Lučenec“ (ďalej len „projekt“). Projekt bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Lučenci  bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č.69/2018 Z. z. a č.95/2019 Z. z.


Pripomienkový formulár: vzor_pripomienkovy_formular_verejne_pripomienkovanie.xlsx (13,0 kB)

Dokumentácia k projektu je zverejnená na nasledovnom linku: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ so sídlom v Lučenci (METAIS).

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24. 07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu lc.osobnyurad@uvzsr.sk