Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení za okres Lučenec a okres Poltár za 26. kalendárny týždeň 2024

Okres Lučenec:

V 26 k.t. bolo hlásených 257 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 941,1/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 25, čo predstavuje chorobnosť 91,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO viac ako o 7%
a k takmer trojnásobnému nárastu chorobnosti na CHPO.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 1633,5/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 6-14 ročných detí s počtom hlásených ochorení 62.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 151,3/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 60 a viac ročných s počtom hlásených ochorení 8.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 4,3% zo všetkých ARO.

Okres Poltár:

V 26 k.t. bolo hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 433,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 13, čo predstavuje chorobnosť 95,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnanís predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO viac ako o 15% a k poklesu chorobnosti na CHPO viac ako o 9%.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 2066,2/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 17.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 850,8/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 7.

Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

MUDr. Nadežda Andóová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci