Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení za okres Lučenec a okres Poltár za 25. kalendárny týždeň 2024

Okres Lučenec:

V 25 k.t. bolo hlásených 384 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 1012,4/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 13, čo predstavuje chorobnosť 34,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO takmer o 11%
a k poklesu chorobnosti na CHPO viac ako o 67%.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 2262,6/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 60.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 113,1/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 3.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 1,8% zo všetkých ARO.

Okres Poltár:

V 25 k.t. bolo hlásených 87 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 511,1/100 000 osôb
v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 18,
čo predstavuje chorobnosť 105,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO viac ako
o 36% a k dvojnásobnému poklesu chorobnosti na CHPO.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 2005,5/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 22.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 820,4/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 9.

Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

V 25. kalendárnom týždni 2024 bol za okres Lučenec hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19.

MUDr. Nadežda Andóová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci