Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Drogy v nejakej podobe sa vyskytujú na každej škole, pričom veková hranica ohrozených detí sa znižuje. Najviac rozšíreným spomedzi ilegálnych drog je u nás stále alkohol (ktorý je do 18 rokov nelegálny). Potom nasleduje marihuana, podľa prieskumov ju vyskúšalo až 40 percent mladých ľudí vo veku od 15 do 20 rokov. Väčšina detí od 12 rokov má minimálne jednu skúsenosť s pre nich ilegálnou látkou. Veľakrát sa k nim dostanú prostredníctvom dospelých osôb, ktoré danú tému bagatelizujú a/alebo si experimentovanie ich dieťaťa nechcú priznať. 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, známy aj ako Svetový deň drog, si pripomíname každoročne 26. júna. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie a posilniť spoluprácu pri dosahovaní globálneho cieľa, ktorým je medzinárodná spoločnosť bez drogových závislostí.

Globálny drogový problém je výzva, ktorá sa dotýka životov miliónov ľudí na celom svete. Vplyv drog je ďalekosiahly a komplexný, a to od jednotlivcov až po komunity. Od boja s poruchami užívania návykových látok po  obchodovanie s drogami a organizovaný zločin. Tohtoročná téma ,,Dôkazy sú jasné: investujte do prevencie“  je zameraná na pripomenutie si, že účinné protidrogové politiky musia byť zakorenené vo vede, výskume, rešpektovaní ľudských práv, súcite ako aj pochopení sociálnych, ekonomických a zdravotných dôsledkov užívania drog.