Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová

Pôvodná webová stránka RÚVZ KN

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 36. kalendárny týždeň 2023

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Komárno hlásených 266 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 1186/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k trojnásobnému zvýšeniu chorobnosti. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  4788/100 000. 
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 3% zo všetkých ARO.  Zaznamenané boli 4 sinusitídy, 3 otitídy a 1 pneumónia.    
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 45 ochorení (chorobnosť 201/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 16,9% z celkového počtu ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 15-19 ročných 561/100 000 obyvateľov). 
    Od začiatku chrípkovej sezóny bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 145 vzoriek biologického materiálu, z nich 42 vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky typu A.
V 36. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne