Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Komárno hlásených 195 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 869/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu chorobnosti o 25%.  Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  2177/100 000. 
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 7,2% zo všetkých ARO. Zaznamenali sme 10 otitíd, 2 pneumónie a 2 sinusitídy.      
 Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 29 ochorení (chorobnosť 129/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 14,9% z celkového počt ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu chorobnosti o 49,7%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (249/100 000 obyvateľov). 
Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 92 vzoriek biologického materiálu, z ktorých 16 vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky typu A.  
V 27. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad na COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne