Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ KE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie a orgánom radiačnej ochrany pre Košický a Prešovský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ KE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Jana Kollárová, MPH

Späť Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

(angl. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking; World Drug Day)

Termín bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1987 a pripomína sa od roku 1988, každoročne 26. júna.

Tohtoročná téma znie: „Dôkazy sú jasné: investujte do prevencie

Závislosť od užívania drog (látková závislosť)

Čo je závislosť? Potreba uspokojiť silnú túžbu po droge, čo ovplyvňuje jednanie človeka a zároveň obmedzuje jeho slobodu.

Aké okolnosti môžu najčastejšie viesť k užitiu drogy?

 • neriešené konflikty v škole, rodine...,
 • dlhodobá nuda, stres,
 • nátlak zo strany kamarátov v partii, snaha vyrovnať sa im,
 • zvedavosť (ako pôsobí droga na organizmus človeka),
 • vyhýbanie sa problémom...

Ako je možné odhaliť užívanie drog? Človek môže byť nesústredený, s prejavom poklesu výkonnosti, stratou záujmu o okolie a činnosti, ktoré ho do toho času napĺňali.

Objavujú sa:

 • náhle stavy veselosti alebo určitej aktivity,
 • zmeny v režime spánku,
 • únava,
 • depresia,
 • nepriateľstvo...

U závislého je možné nájsť drogy, ihly, striekačky a iné predmety slúžiace na prípravu, resp. aplikáciu omamných látok. Okrem toho to môžu byť aj kradnuté veci, cennosti, ktoré závislý využíva na kúpu drog.

Užívaním nelegálnych drog vpravených do organizmu injekčne sa u užívateľa/závislého od drog vyskytujú kožné defekty (vpichy na rukách, modriny...) a iné zdravotné problémy.

 

Prevencia užívania drog (látkovej závislosti)

Ako predísť závislosti?

 • Dodržiavať zdravý životný štýl:
  • zdravo sa stravovať,
  • piť dostatočné množstvo tekutín,
  • mať kvalitný a primerane dlhý spánok,
  • nefajčiť,
  • neužívať alkohol a iné drogy,
  • zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas.
 • Udržiavať dobré vzťahy v odine, škole, s priateľmi...
 • Vzájomne sa podporovať, pomáhať si
 • Stretávať sa s priateľmi a rozvíjať pozitívne záujmové aktivity
 • Riadiť sa jasne stanovenými pravidlami
 • Podporovať:
  • zdravé sebavedomie,
  • citovú stabilitu,
  • prispôsobivosť v rôznych situáciách,
  • svedomitosť,
  • výkonnosť,
  • odolnosť voči skupinovému tlaku.

Prevencia závislostí zahŕňa najmä oblasti, ako:

 • výchova a vzdelávanie,
 • zvládanie stresu,
 • podpora rodiny,
 • fyzická aktivita,
 • aktívne trávenie voľného času,
 • médiá a komunikácia,
 • komunitné programy,
 • právne povedomie.