Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ KE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie a orgánom radiačnej ochrany pre Košický a Prešovský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ KE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Jana Kollárová, MPH

Späť Epidemiologická situácia v Košickom kraji za 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a
chrípke podobných ochorení v Košickom kraji
za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 3524 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 836,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 132 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 31,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 16,3 % a chorobnosť na CHPO je vyššia o 24,7 %. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I (1362,5/100 000), najnižšia v okrese Michalovce (368,6/100 000).

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5-ročných detí (2849,2/100 000).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 70 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi komplikácie patrili pneumónie (6), otitídy (14) a sínusitídy (50).