Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ KE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie a orgánom radiačnej ochrany pre Košický a Prešovský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ KE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Jana Kollárová, MPH

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Košice I-IV a Košice - okolie k 19.7.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Košice I-IV a Košice okolie k 19.7.2024:

Dňa 19.7.2024 bolo v rámci územnej pôsobnosti RÚVZ Košice hlásené 2 potvrdené ochorenia na VHA u 14 a 17 ročných súrodencov z okr. Košice okolie.  Kumulatívny počet prípadov VHA od 1.1.2024 je 56. 

Prijaté opatrenia:

Opatrenia v ohniskách nákazy boli zabezpečované v súlade s platnou legislatívou. Všetkým osobám, ktoré sa s chorými kontaktovali, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a podania očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu A. Úzke kontakty boli zároveň poučené o pravidlách sprísnených preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí najmä osobná hygiena s dôrazom na časté umývanie rúk. 
Lekársky dohľad bol nariadený 5 úzkym kontaktom.

Aktívne ohnisko:
Obec Chorváty: 
nebol hlásený nový prípad VHA, kumulatívny počet od 3.7.2024 sú 3 ochorenia.