Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RÚVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Projekt "Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Humenné" - verejné pripomienkovanie

Projekt "Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Humenné" - verejné pripomienkovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu "Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Humenné". Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Humenné“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Humennom bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát. 

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:
zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
• monitorovanie prostredia,
• evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
• zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z..

Dokumentácia k projektu je zverejnená na nasledovnom linku: Projekt "Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Humenné".

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na  e-mailovú  adresu hn.htc@uvzsr.sk.
K stiahnutiu:
pripomienkový formulár_verejné pripomienkovanie (.xlsx, 13 Kb)