Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RÚVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Informácia o letných kúpaliskách v roku 2024 - aktuálny stav

Informácia o letných kúpaliskách v roku 2024:

RÚVZ so sídlom v Humennom vydal na základe žiadostí prevádzkovateľov letných kúpalísk po vykonaní ohliadok na kúpaliskách a predložených protokolov vyšetrených bazénových vôd, odobraných z bazénov na letných kúpaliskách, resp. biokúpalisku, súhlasné rozhodnutia na prevádzkovanie týmto letným kúpaliskám:

LK Humenné
Dátum povolenia prevádzky: 21.06.2024                                                                                                             -
Prevádzkované:  ÁNO 

LK – Barnova Rika, Zemplínske Hámre
Dátum povolenia prevádzky: 26.06.2024         
Prevádzkované:  ÁNO                                    

LK Kamenný potok, Belá nad Cirochou                                                                        
Dátum povolenia prevádzky: 04.07.2024
Prevádzkované:  ÁNO 

Biokúpalisko Jazero L. A. Lackovce
Dátum povolenia prevádzky: 28.06.2024
Prevádzkované:  ÁNO