Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RÚVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce dňa 10.7.2024

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Humenné
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne je ku dňu 10.7.2024 v okrese Humenné hlásených 30 ochorení na VHA.

Obec Slovenská Volová
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne je v obci Slovenská Volová hlásených 21 ochorení na VHA. Posledné ochorenie bolo hlásené dňa 15.1.2024.
Opatrenia prijaté v obci:
 - epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí v obci Slovenská Volová bolo základnej škole v obci Ohradzany nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov,
- oboznámenie autobusového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie do tejto obce o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov, najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou,
- informovanie Slovenskej pošty o výskyte ochorení a o potrebe poučenia doručovateľov - vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie rúk pri každej práci s hotovosťou ako aj pri doručovaní zásielok,
- úzka spolupráca s asistentmi Zdravých regiónov, ktorí vykonávajú osvetu v ohnisku nákazy,
- vydané dve vyhlášky: vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (č. 32/2023 V.v. SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Slovenská Volová a vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (č. 33/2023 V.V SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Ohradzany.

Mesto Humenné 
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne je v meste Humenné hlásených 9 ochorení na VHA. 
Opatrenia prijaté v ohnisku:
- epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí a detí v predškolskom zariadení nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej a materskej školy.

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Snina
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie v okrese Snina. 
Kumulatívne je ku dňu 10.7.2024 v okrese Snina hlásené 1 ochorenie na VHA. Ide o neaktívne ohnisko.

Obec Ladomirov – neaktívne ohnisko
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne je v obci Ladomirov hlásené 1 ochorenie na VHA.
Opatrenia prijaté v ohnisku:
- epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej školy.

Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Medzilaborce
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA. 
Kumulatívne sú ku dňu 10.7.2024 v okrese Medzilaborce hlásené 4 ochorenia na VHA.

Mesto Medzilaborce
Dňa 10.7.2024 nebolo hlásené nové ochorenie na VHA.
Kumulatívne sú v meste Medzilaborce hlásené 4 ochorenia na VHA. 
Opatrenia prijaté v ohnisku:
- epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a nariadený lekársky dohľad úzkym kontaktom,
- v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov základnej a strednej školy.