Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (RÚVZ HE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. 

RÚVZ HE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Lenka Lesňáková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 27. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce za 27. kalendárny týždeň 2024

Okres Humenné:
V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 158 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 393,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 30,57%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 823,1/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 66% všeobecných lekárov pre dospelých.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 27. kalendárnom týždni 2024 ochorenia neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené  pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.  
V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.

Okres Snina:
V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 94 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 389,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 38,96%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2197,3/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.  
Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 27. kalendárnom týždni 2024 ochorenia neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 
V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené. 

Okres Medzilaborce:
V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 40 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 525,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 29,8%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 20-59 ročných, dosiahla hodnotu 795,7/100 000.
Komplikácie v tomto kalendárnom týždni neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 63% všeobecných  lekárov pre dospelých. 
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 27. kalendárnom týždni 2024 ochorenia neboli hlásené a ani v predchádzajúcom kalendárnom týždni.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo.
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 
V 27. kalendárnom týždni 2024 hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19 vyšetrená metódou RT-PCR. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.
V 27. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 vyšetrené antigénovými testami. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ochorenie nebolo hlásené.