Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Pôvodná webová stránka RÚVZ GA

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 38. kalendárny týždeň 2023

Za 38. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 304 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 1279,6/100 000 obyvateľov. Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší, chorobnosť stúpla z 902,9 na 1279,6/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 125, chorobnosť 977,7/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 4062,3/100 000  obyvateľov, čo predstavovalo 63 ochorení. Z komplikácií boli hlásená jedna pneumónia.