Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (RÚVZ GA)

má územnú pôsobnosť pre okres Galanta.

RÚVZ GA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Šuleková.

Pôvodná webová stránka RÚVZ GA

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Galanta za 35. kalendárny týždeň 2023

Za 35. kalendárny týždeň v okrese Galanta bolo hlásených 95 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 519,9/100 000 obyvateľov. Oproti minulému týždňu je výskyt ARO nižší, chorobnosť klesla z 905,4 na 519,9/100 000 obyvateľov. Najviac ARO sa zaevidovalo vo vekovej skupine 20-59 ročných – 29, chorobnosť 302,5/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných – 1934,4/100 000  obyvateľov, čo predstavovalo 24 ochorení. Z komplikácií boli hlásené 2 pneumónie, 3 otitídy a 3 sinusitídy.