Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ DS)

má územnú pôsobnosť pre okres Dunajská Streda.

RÚVZ DS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Ing. Rozália Robotková.

Pôvodná webová stránka RÚVZ DS

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda za 38. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych  respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okrese Dunajská Streda za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1637 akútnych respiračných ochorení (ARO),
t. j. chorobnosť 1709,3/100 000 osôb v starostlivosti  lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa zvýšila o 57,7%.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 6534,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 36 osôb, čo predstavuje 2,19% zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (28). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (8).

Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 38. kalendárnom týždni 2023 hlásených 111 ochorení (chorobnosť 115,9/100 000), čo predstavuje 6,78% z celkového počtu hlásených ARO.

Prerušenie výchovno- vzdelávacieho procesu nebolo v 38. kalendárnom týždni 2023  hlásené.

V 38. kalendárnom týždni 2023 v okrese Dunajská Streda bol hlásený 1 prípad ochorenia COVID -19.