Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ DS)

má územnú pôsobnosť pre okres Dunajská Streda.

RÚVZ DS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverenou výkonom funkcie regionálnej hygieničky je Ing. Gabriela Bíróová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda za 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okrese Dunajská Streda za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1135 akútnych respiračných ochorení (ARO),
t. j. chorobnosť  1136,7/100 000 osôb v starostlivosti  lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa znížila o 24,76%.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 5398,1/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 38 osôb, čo predstavuje 3,3 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (29). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (8) a pneumónie (1).

Ochorenia hlásilo 76% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82% všeobecných lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 27. kalendárnom týždni 2024 hlásených 113 ochorení (chorobnosť 113,2/100 000), čo predstavuje 9,95% z celkového počtu hlásených ARO.

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 27. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené.

V 27. kalendárnom týždni 2024 v okrese Dunajská Streda nebol hlásený prípad ochorenia COVID -19.