Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ DS)

má územnú pôsobnosť pre okres Dunajská Streda.

RÚVZ DS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Ing. Rozália Robotková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda za 26. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okrese Dunajská Streda za 26. kalendárny týždeň 2024

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1713 akútnych respiračných ochorení (ARO),
t. j. chorobnosť 1510,7/100 000 osôb v starostlivosti  lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa zvýšila o 4,2 %.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 6548,3/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 61 osôb, čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (46). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy 15.

Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 86% všeobecných lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni 2024 hlásených 170 ochorení (chorobnosť 149,9/100 000), čo predstavuje 9,92% z celkového počtu hlásených ARO.

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu nebolo v 26. kalendárnom týždni 2024 hlásené.

V 26. kalendárnom týždni 2024 v okrese Dunajská Streda neboli hlásené prípady ochorenia COVID -19.