Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ DS)

má územnú pôsobnosť pre okres Dunajská Streda.

RÚVZ DS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Ing. Rozália Robotková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda za 24. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okrese Dunajská Streda za 24. kalendárny týždeň 2024

V 24. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1643 akútnych respiračných ochorení (ARO),
t. j. chorobnosť 1516,6/100 000 osôb v starostlivosti  lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. 
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa zvýšila o 0,03%.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 5588,4/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 73 osôb, čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (41). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (24) a pneumonie (8).

Ochorenia hlásilo 84% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 92% všeobecných lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 24 kalendárnom týždni 2024 hlásených 214 ochorení (chorobnosť 197,6/100 000), čo predstavuje 13,02% z celkového počtu hlásených ARO.

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo v 24. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené.

V 24. kalendárnom týždni 2024 v okrese Dunajská Streda neboli hlásené prípady ochorenia  COVID -19.