Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

má územnú pôsobnosť pre okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

RÚVZ DK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je RNDr. Mgr. Mária Varmusová, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sprístupňuje dokumentáciu na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ v Dolnom Kubíne. Projekt s názvom „Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ v Dolnom Kubíne“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom “zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Trnave bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať
lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát. Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:
• zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
• monitorovanie prostredia,
• evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu.
• zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu:
Pripomienkový formulár
Projektový prístup
Projektový zámer
Register rizík a závislostí
Odôvodnenie projektu

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 22. 07.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu dk.info@uvzsr.sk

Prílohy:

Register rizík a závislostí

Prístup k projektu rámcový

Projektový zámer rámcový

Pripomienkový formulár