Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

má územnú pôsobnosť pre okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

RÚVZ DK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je RNDr. Mgr. Mária Varmusová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín za 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín za 25. kalendárny týždeň 2024

 

Dolný Kubín
V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Dolný Kubín spolu hlásených 319 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 345,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho boli 2 chrípke podobné ochorenie (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 8,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.  Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 0,52 % a chorobnosť na CHPO je nižšia o 14,28 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (2 562,3/100 000).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 11 osôb, čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (5x), pneumónie (2x), otitídy (4x).
Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.
V 25. kalendárnom týždni nebol v okrese Dolný Kubín hlásený žiadny prípad infekcie Covid-19.

Námestovo
V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Námestovo spolu hlásených 471 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 852,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 71 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 279,3/100 000. Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 23,15 % a chorobnosť na CHPO je vyššia o 133,13 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5 439,8/100 000).
Komplikovaný priebeh ochorenia nám lekármi nebol hlásený.
Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.
V 25. kalendárnom týždni nebol v okrese Námestovo hlásený žiadny prípad infekcie COVID-19.

Tvrdošín
V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Tvrdošín spolu hlásených 268 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 372,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 18 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť 92,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 12,41 %  a chorobnosť na CHPO je vyššia o 7,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 rokov (4 638,9/100 000).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 25 osôb, čo predstavuje 9,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (4x), pneumónie (5x), sínusitídy (16x).
Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.
V 25. kalendárnom týždni nebol v okrese Tvrdošín hlásený žiadny prípad infekcie COVID-19.